Home » Зміна № 1 ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка КОДУВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Загальні вимоги (Опубліковано 04.09.2018 року)

Зміна № 1 ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка КОДУВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Загальні вимоги (Опубліковано 04.09.2018 року)

ДСТУ 7245-Зм.1 Завантажити ДСТУ 7245-Зм.1

Перша редакція

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Зміна № 1

ДСТУ 7245:2011

 

 

Дизайн і ергономіка

КОДУВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні вимоги

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

Сторінка 1

Сторінок 5

 

    Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні вимоги

        

    1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                    р.  №        з

 

        

Назва

         Змінити «Загальні вимоги ергономіки» на «Загальні вимоги».

Зміст

Назву розділу 7 Викласти в новій редакції:

«7 Конструювання знаків під час кодування».

Долучити:

  1. Вимоги до кодування інформації з використанням алфавіту графічних знаків

Сторінка 1. Назва

         Змінити «Загальні вимоги ергономіки» на «Загальні вимоги».

Змінити «General requirements of ergonomics» на «General requirements».

Розділ 1 «Сфера застосування»

Після речення «Цей стандарт поширюється на системи кодування зорової інформації» долучити: «Цей стандарт не поширюється на векторне, растрове та колірне кодування екранних зображень».

Після слів «На основі цього стандарту потрібно розробляти стандарти на конкретні типи засобів відображення інформації» долучити: «та системи візуальної інформації».

 

Сторінка 2

Розділ 2 «Нормативні посилання»        

Замінити: ДСТУ 3899-99 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення, ДСТУ EN 842-2001 Безпечність машин. Сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996 IDT),      ДСТУ EN 894-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування   індикаторів   та   органів   керування   Частина   1.   Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування          (EN 894-1:1997, IDT), ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні

вимоги до проектування індикаторів та органів керування Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDT), ДСТУ EN 981-2001 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження         (EN 981:1996, IDT) та ­ ДСТУ IEC 61310-1 – 2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (IEC 61310-1:1995, IDT) – на останні видання цих документів: ДСТУ EN 842:2018 (EN 842:1996+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування, ДСТУ EN 894-1:2018                                  (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування,      ДСТУ EN 894-2:2018 (EN 894-2:1997+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори, ДСТУ EN 981:2014 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження                        (EN 981:1996+A1:2008, ІDT) та ДСТУ EN 61310-1:2017 (EN 61310-1:2008, IDT; IEC 61310-1:2007, IDT) Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів – відповідно.

 

Сторінка 3

Розділ 2 «Нормативні посилання»        

Замінити ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, ІDT) на
ДСТУ ISO 9241-3-2001
 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ІSO 9241-3:1992, ІDT).

Розділ 2 «Нормативні посилання»

Долучити:

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ІSO 3864-1:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 9186-1:2008 Символи графічні. Частина 1. Методи випробування на зрозумілість (ІSO 9186-1:2007, ІDT)

ДСТУ ISO/TR 7239:2008 Символи графічні громадської призначеності. Розроблення та принципи застосування (ІSO/TR 7239:1984, ІDT).

Розділ 3 «Терміни та визначення понять»

Долучити:

3.5 асоціативне кодування (графічних знаків)

Кодування графічних знаків, засноване на використанні природно сформованих у досвіді людини асоціацій, пов’язаних з предметами, процесами чи функційними залежностями

3.6 конвенційне кодування (графічних знаків)

Кодування графічних знаків, за якого їх значення встановлюють за домовленістю між людьми, без використання асоціативних зв’язків.

Підпункт 5.2.4

Замінити кінець речення «Довжину й орієнтацію лінії використовують для передачі інформації про швидкість і напрямок руху мети» на «…руху відображуваного об’єкта».

 

Сторінка 4

Розділ 7. Назва

Вилучити слово «кодових».

Пункт 7.4

Замінити «ДСТУ ISO 9241-5» на «ДСТУ ISO 9241-3».

Таблиця 1

Місце поправки Надруковано Має бути
Категорія 3. Перше слово «Заборонена» «Заборонна»

 

Кінець розділу 8

Долучити до тексту стандарту:

9 Вимоги до кодування інформації з використанням алфавіту графічних знаків

9.1 У разі встановлення необхідності і доцільності кодування інформації з використанням алфавіту графічних знаків вибір остаточного типу кодування – асоціативного чи конвенційного – обумовлений можливістю візуалізації тим чи іншим способом.

9.2 Тип кодування знакових повідомлень має визначати характеристики знаків, що складають алфавіт: денотативну (тобто предметну) складову, семантичну схему знака, графічну мову, а також принципи підходу до візуалізації галузі функціювання об’єкта знакового повідомлення.

9.3 У разі конвенційного типу кодування знакових повідомлень максимальні зусилля треба скерувати на пошук графічних засобів репрезентації інформаційних повідомлень, тому що знаки мають відповідати вимогам ефективного запам’ятовування і відтворення.

За цього типу кодування основні психічні процеси перероблення знакової інформації мають ґрунтуватися на пізнавальних процесах. Для успішного впізнавання конвенційних знаків потрібно організовувати процес їхнього навчання.

Сторінка 5

9.4 Асоціативне кодування, засноване на використанні природно сформованих у досвіді людини асоціацій, не вимагає попереднього навчання, передає значний обсяг інформації, зрозуміле без попереднього навчання незалежно від рідної мови реципієнтів, має необмежену кількість кодових ознак, які дозволяють в одній системі знаків репрезентувати максимальну кількість повідомлень, причому характер кодових ознак забезпечує упізнання не на рівні окремих деталей, а на рівні цілісного образа, що значно підвищує надійність дешифрування цього коду.

9.4.1 Встановлення асоціативного зв’язку засновано на виявленні і використанні в знаках найбільш близьких асоціацій з повідомленням, яке потрібно візуалізувати. У процесі навчання цей зв’язок має актуалізуватися і закріпитися у свідомості користувача.

9.4.2 Завданнями на етапі асоціативного проектування графічних знаків має бути:

– досягнення предметно-образної виразності змістовного значення знака;

– досягнення однозначності зв’язку форми та змісту знака, тобто форми та інформації, що передається.

9.5 Загальні значення для геометричних форм, кольорів безпеки і кольорів контрасту для знаків безпеки встановлено в ДСТУ ISO 3864-1.

9.6 Методи випробування кодованих графічних знаків на зрозумілість встановлено в ДСТУ ISO 9186-1.

9.7 Вимоги до розроблення чи використання графічних символів як засобів системи візуальної комунікації з урахуванням можливості кодування  наборів символів встановлено в  ДСТУ ISO/TR 7239.

 

 

 

 

 

 

Код УКНД 13.180

 
Ключові слова: алфавіт коду, кодові знаки, кодування зорової інформації, колірний код, система кодування

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

Страницы