Home » Дизайн і ергономіка.Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден. Перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019.)

Дизайн і ергономіка.Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден. Перелік показників якості (Опубліковано 03.04.2019.)

ДСТУ скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН  І  ЕРГОНОМІКА

Робочі місця операторів безпілотних повітряних суден

Перелік показників якості

DESIGN AND ERGONOMICS

Workplaces of unmanned aerial vehicles operators

List of quality indicators

 

 

Чинний від___________

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює систематизований перелік, або розгорнуту номенклатуру дизайн-ергономічних показників якості (далі – номенклатура) робочих місць операторів безпілотних повітряних суден (РМ ОБПС).

Встановлена цим стандартом номенклатура поширюється на РМ стаціонарних (розташованих в окремому приміщенні) і мобільних (змонтованих на базі автомобіля) наземних станцій керування; вона не поширюється на ручні та переносні наземні станції керування.

Встановлену цим стандартом номенклатуру рекомендовано використовувати:

– під час розроблення і перегляду стандартів, що встановлюють показники якості конкретних РМ ОБПС;

– у технічних завданнях на НДР і ДКР щодо дизайн-ергономічного забезпечення проектування нових РМ ОБПС;

– під час оцінювання  дизайн-ергономічних властивостей РМ ОБПС у процесі їхнього проектування, виготовлення та експлуатації;

– у науково-технічній, навчальній, методичній і довідковій літературі.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Видання офіційне

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів

ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення

ДСТУ 8603:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання рівня якості автоматизованих робочих місць.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни: розгорнута номенклатура показників якості,  одиничний показник, комплексний показник, –встановлені в  ДСТУ 3963,  терміни, встановлені в ДСТУ 3899, і наведений нижче.

3.1 оператор безпілотного повітряного судна (віддалений, дистанційний, зовнішній пілот) – фахівець з пілотування та експлуатації (обслуговування) дистанційно пілотованого повітряного судна.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

РМ – робоче місце;

ОБПС – оператор безпілотного повітряного судна;

БПС – безпілотне повітряне судно;

НСК – наземна станція керування;

ОК – орган керування;

ЗВІ – засіб візуальної інформації;

НДР – науково-дослідна робота;

ДКР – дослідно-конструкторська робота.

5 ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

5.1  Перелік дизайн-ергономічних показників якості, які можуть входити до певної номенклатури дизайн-ергономічних показників конкретних РМ ОБПС, у цьому стандарті поділено на ергономічні та естетичні, комплексні та одиничні показники.

5.2 Ергономічні та естетичні показники якості РМ ОБПС у цьому стандарті відібрано за результатами дизайн-ергономічного аналізу, виконаного відповідно до розділів 7 і 9 ДСТУ 3963 та відповідно до вимог ДСТУ 8603.

5.3 Комплексні ергономічні показники якості РМ ОБПС у цьому стандарті поділено на два рівні та одиничні показники, які входять до відповідного комплексного показника, згідно з таблицею А1  ДСТУ 4055.

5.4 Комплексні естетичні показників якості РМ ОБПС у цьому стандарті поділено на два рівні та одиничні показники, які входять до відповідного комплексного показника, згідно з таблицею А1  ДСТУ 3863.

5.5 Ергономічні та естетичні показники якості РМ ОБПС, встановлені цим стандартом, наведено в таблицях 1 і 2 відповідно.

Таблиця 1 – Показники якості РМ ОБПС. Ергономічні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність використання РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Раціональність розподілу функцій між оператором і технічними засобами Рівень оптимальності завантаження оператора
Раціональність організації і алгоритму діяльності оператора
Рівень обґрунтованості функцій (дій), що виконуються виключно з санкцій оператора
Рівень резерву людського чинника (функції оператора в разі відмови системи)
Зручність

конструкції

Загальна відповідність розмірів РМ виконуваним завданням

для роботи: сидячи, стоячи, сидячи-стоячи

Рівень забезпечення в конструкції РМ регулювання робочих поверхонь
Рівень забезпечення в конструкції РМ можливості регулювання відстаней спостереження
Забезпечення в конструкції РМ можливості зміни кутів оглядовості
Забезпечення в конструкції РМ візуального виділення специфічних груп приладів (кольором, компонуванням тощо)

Продовження табл. 1

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність використання РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Наявність в конструкції РМ сигналізації щодо виходу з ладу ОК
Наявність в конструкції РМ сигналізації щодо виходу з ладу ЗВІ
Відповідність робочих поверхонь ергономічним вимогам щодо твердості, кольору, жорсткості
Наявність перед дисплеєм робочої поверхні для ведення записів, розміщення клавіатури, устатковання зв’язку тощо
Відповідність ергономічним вимогам рівнів освітлення (природного, загального, локального) РМ та його елементів
Раціональність компонування Відповідність компонування РМ виконуваним завданням
Відповідність основної робочої пози оператора РМ структурі діяльності
Відповідність взаємного розташування складових РМ вимогам діяльності
Відповідність взаємного розташування ОК і ЗВІ структурі виконуваних завдань
Відповідність ергономічним вимогам організації місця для ніг при виконанні робіт у позі сидячи
Відповідність оглядовості складових РМ ергономічним вимогам
Відповідність взаємного розташування ОК і ЗВІ ергономічним вимогам
Забезпечення в компонуванні складових РМ відстаней, рекомендованих для одночасної взаємодії з ОК
Забезпечення функційності групування ОК і ЗВІ
Забезпечення достатньої свободи переміщень оператора в межах РМ під час виконання робіт стоячи
Відповідність конструкції антропометри-чним характеристи- кам оператора Урахування в конструкції РМ розмірів тіла людини і його частин
Урахування в конструкції РМ форми тіла людини та його частин
Відповідність відстаней до органів керування антропометричним характеристикам оператора
Відповідність форми захватних частин ОК антропометричним особливостям рук (ніг) оператора і характеру захвату
Психофізіо-логічне навантаження оператора Відповідність ергономічним вимогам застосованих в РМ принципів взаємодії оператора з ОК та ЗВІ
Відповідність рівня точності приладів необхідній точності показників
Рівень монотонності роботи оператора
Рівень інформаційного навантаження оператора
Рівень нервово-психічної та емоційної напруженості діяльності оператора
Рівень забезпечення можливості виконання операцій скоординованою системою рухів
Рівень відхилення оптимальних рухів оператора РМ від фізіологічно раціональних характеристик
Відповідність ергономічним вимогам рівня стомлення оператора Рівень статичного напруження оператора РМ
Рівень зниження емоційного фону оператора за час роботи на РМ
Рівень погіршення функційного стану оператора за час роботи на РМ
Забезпечення засобами підтримки для ліктів, рук, передпліч, спини оператора

 

 

Продовження табл. 1

Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність керування і контролю (керованість) РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Відповідність ергономічним вимогам ОК Відповідність ергономічним вимогам принципів взаємодії оператора з ОК
Відповідність ергономічним вимогам застосованих в РМ ОК
Рівень уніфікації типів та способів організації застосованих в РМ ОК
Відповідність ергономічним вимогам застосованих в РМ засобів кодування ОК
Відповідність ергономічним вимогам зусиль, необхідних для приведення ОК в дію
Відповідність форми, розмірів і матеріалу ОК виконуваним з ними діям
Рівень можливості визначення стану керованого об’єкту (процесу) завдяки положенню ОК (увімкнено-вимкнено)
Відповідність ергономічним вимогам контрастів між ОК і поверхнями РМ
Відповідність ергономічним вимогам розміщення ОК Відповідність розміщення органів керування виконуваним завданням
Відповідність розміщення ОК зонам досяжності моторного поля оператора у певній робочій позі
Відповідність ергономічним вимогам способів об’єднання декількох

ОК у групи (панелі)

Відповідність взаємного розташування панелей і органів керування алгоритму діяльності оператора
Комплексний показник 1-го рівня:

Зручність керування і контролю (керованість) РМ ОБПС

Відповідність ергономічним вимогам засобів відображення інформації (ЗВІ) Відповідність ергономічним вимогам застосованих в РМ способів кодування візуальної інформації
Відповідність форми і розмірів ЗВІ виконуваним з ними діям
Відповідність інформаційних елементів РМ ергономічним вимогам щодо контрастності, кольору, фактури поверхонь
Відповідність ергономічним вимогам кутів оглядовості ЗВІ
Відповідність ергономічним вимогам використовуваної в РМ знаково-графічної інформації (текстів, цифр, схем, таблиць, марковань, познак тощо)
Відповідність ергономічним вимогам роботи з відеотерміналами
Відповідність дисплеїв, застосованих в РМ, виконуваним завданням
Відповідність ергономічним вимогам розміщення ЗВІ Відповідність розміщення ЗВІ рекомендованим зонам візуального спостереження
Відповідність ергономічним вимогам оглядовості панелей та окремих  ЗВІ
Відповідність ергономічним вимогам розміщення ЗВІ та їх функційної взаємодії з оператором
Відповідність рівнів яскравості інформаційних елементів ЗВІ ергономічним вимогам
Відповідність ергономічним вимогам засобів акустичної і тактильної інформації Відповідність характеру акустичних і тактильних повідомлень (простий, складний, періодичний, безперервний тощо) алгоритму діяльності оператора
Відповідність засобів подання акустичної і тактильної інформації (тон, вібрація, конфігурація, температура тощо) алгоритму діяльності оператора
Відповідність ергономічним вимогам засобів кодування акустичних і тактильних сигналів
 Відповідність ергономічним вимогам сигналізаторів звукових мовних повідомлень

 

Продовження табл. 1

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Опановність і обслугованість РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Опановність

РМ

Адекватність, стереотипність, структурна впорядкованість інформаційної моделі
Достатність інформації щодо РМ і керованих процесів
Надмірність інформації щодо РМ і керованих процесів

 

Відповідність ергономічним вимогам експлуатацій-ної документації

 

Комплектність експлуатаційної документації
Зрозумілість викладення інформації експлуатаційної документації
Якість (чіткість, масштабність, логічність розміщення) ілюстрацій, схем, графічних елементів експлуатаційної документації
Доступність викладу інструкцій  з експлуатації складових РМ
Структурованість і доступність допоміжної інформації для експлуатації РМ
Відповідність ергономічним вимогам обладнання і інструментів, необхідних для експлуатації РМ Складність алгоритму обслуговування і ремонту елементів РМ
Зручність доступу до регульованих і замінюваних елементів
Наявність технічних засобів діагностування несправностей
Зручність застосування контрольно-вимірювальної і діагностичної апаратури
Забезпеченість комфортних умов обслуговування та  ремонту складових РМ
Досяжність елементів РМ під час технічного обслуговування, прибирання
Комплексний показник 1-го рівня:

Гігієнічність середовища розміщення РМ ОБПС

Відповідність ергономічним вимогам фізичних чинників середовища РМ Відповідність нормативам рівня шуму на РМ (див. ДСТУ ISO 9241-6)
Відповідність нормативам природного та штучного освітлення приміщення НСК, робочих поверхонь РМ, ОК і ЗВІ (див. ДСТУ ISO 9241-6)
Відповідність нормативам механічних вібрацій на РМ

(див. ДСТУ ISO 9241-6)

Відповідність нормативам електромагнітних полів і статичної електрики в середовищі РМ (див. ДСТУ ISO 9241-6)
Відповідність нормативам температурних умов середовища РМ

(див. ДСТУ ISO 9241-6)

Рівень захисту РМ від протягів і пилу

 

Відповідність ергономічним вимогам хімічних та біологічних чинників середовища РМ Відповідність ергономічним вимогам рівнів концентрації шкідливих речовин у повітрі приміщення НСК
Відповідність ергономічним вимогам вмісту шкідливих компонентів у матеріалах і покриттях РМ
Відповідність ергономічним вимогам рівнів вмісту мікроорганізмів (зокрема грибків) у повітрі або на поверхні елементів РМ

 

 

 

 

 

Кінець табл. 1

 

Комплексний показник 1-го рівня:

Безпечність РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Рівень достатності засобів захисту від небезпечних ситуацій на РМ
Рівень безпечності чинників механічного, хімічного, електротехнічного походження
Рівень захисту від впливу шкідливих випромінювань
Рівень захисту від  впливу екстремальних температур
Відповідність ергономічним вимогам до звукових сигналів небезпеки
Відповідність вимогам до візуальних сигналів небезпеки
Рівень додержання умов запобігання небезпечних випадків під час роботи з ЗВІ
Рівень доступності до засобів, матеріалів, потрібних у разі виникнення небезпечних ситуацій на РМ
Рівень достатності засобів захисту ОК

 

Таблиця 2 – Показники якості РМ ОБПС. Естетичні показники

Комплексний показник 1-го рівня:

Художня виразність РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Образна виразність Відповідність образного вирішення РМ сучасним уявленням щодо виробів даного виду
Оригінальність Своєрідність використаних принципів формоутворення РМ: пластичних, композиційних, компонувальних
Своєрідність колірно-графічних елементів РМ
Адекватність прийомів досягнення оригінальності складових РМ вимогам доцільності
Декоративна виразність Колірно-фактурна виразність використаних матеріалів, покриттів, декоративно-графічних елементів складових РМ
Адекватність прийомів досягнення декоративної виразності складових РМ вимогам доцільності
Стильова єдність
Відповідність пластичного вирішення складових РМ один одному
Відповідність ознак зовнішнього вигляду складових РМ один одному в рамках обраного стилю
Комплексний показник 1-го рівня:

Раціональність форми РМ ОБПС

Функційно-конструктивна зумовленість форми Відповідність форми РМ і його складових призначенню та умовам експлуатації
Адекватність конструктивного вирішення форми РМ і його складових вимогам доцільності
Адекватність використання конструктивних прийомів організації елементів форми РМ
Комплексний показник 1-го рівня:

Цілісність композиційно-пластичного вирішення форми РМ ОБПС

Технологічна зумовленість форми Відповідність форми РМ і його складових вимогам технології виготовлення

 

 

Кінець табл. 2

Комплексний показник 1-го рівня:

Цілісність композиційно-пластичного вирішення форми РМ ОБПС

Комплексний показник

2-го рівня

Одиничний показник

 

Гармонійність об’ємно-просторової структури Співпідпорядкованість основних і другорядних елементів форми РМ за розмірами, пропорціями та масштабом
Ступінь масштабності (візуальної відповідності розмірам тіла людини) РМ і його складових
Пластичність форми Морфологічна цілісність та виразність композиційно-пластичного вирішення форми РМ
Адекватність об’ємно-пластичного вирішення форми РМ і його складових застосовуваним матеріалам і технологіям виготовлення
Художньо-графічна виразність Композиційна обґрунтованість розташування графічних елементів
Ступінь відповідності характеру шрифтів змістовому значенню написів
Виразність функційної графіки
Художня виразність графічних елементів
Колірно-графічна сполучуваність елементів Підпорядкованість колірних і графічних елементів загальному композиційному та колірно-графічному вирішенню
Співпідпорядкованість колірних і графічних елементів РМ
Колірно-фактурна сполучуваність елементів Сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів, використовуваних в елементах РМ
Узгодженість різних видів матеріалів, фактур, текстур, покриттів із формою, призначенням та умовами експлуатації РМ
Комплексний показник 1-го рівня:

Досконалість виробничого виконання та збереженість вигляду РМ ОБПС

Чистота виконання контурів Якість сполучення поверхонь форми РМ, виконання технологічних роз’ємів, контурів, заокруглень, членувань
Якість оброблення поверхні Ретельність оброблення поверхонь форми РМ і його складових
Ретельність нанесення декоративно-захисних покриттів
Чіткість знаків і супровідної документації Якість виконання графічних елементів, експлуатаційної документації та інформаційних матеріалів до РМ
Стійкість до пошкодження Збереженість елементів форми та поверхонь складових РМ від пошкоджень, стирання та зміни якості декоративного покриття

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Код згідно з ДК 004: 13.180

Ключові слова: безпілотне повітряне судно, дизайн, ергономіка, оператор, показники якості.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Страницы