Home » ДСТУ Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості (Опубліковано 04.08.2020)

ДСТУ Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Правила оцінювання рівня якості (Опубліковано 04.08.2020)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дизайн  і  ергономіка

КОМПЛЕКСИ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Правила оцінювання рівня якості

Design and ergonomics

UNMANNED AERIAL VEHICLES COMPLEXES

Rules of estimation the quality level

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює правила оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості комплексів безпілотних повітряних суден (далі – КБПС). Цей стандарт також встановлює правила оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості складників КБПС, правила обчислення загального дизайн-ергономічного рівня якості КБПС і правила визначення значень групових (ергономічного, естетичного, функційного, експлуатаційного, дизайн-маркетингового і дизайн-екологічного) показників якості КБПС.

Встановлені цим стандартом правила поширюються на КБПС, що мають такі складники:

– БПС (одне чи кілька);

– НСК (ручна чи переносна).

Примітка. Номенклатуру показників якості стаціонарних (розташованих в окремому приміщенні) і мобільних (змонтованих на базі автомобіля) НСК див. у       ДСТУ 8958.

– СП (катапульти леєрного та пневматичного типу);

– ПП (пристрої у виді сітки);

– АПП.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

Видання офіційне

ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення

ДСТУ 7298:2013 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання естетичного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 7895:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання ергономічного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 7896:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання функційного рівня якості промислової продукції

ДСТУ 8957:2019 Дизайн і ергономіка. Комплекси безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості

ДСТУ 8958:2019 Дизайн і ергономіка. Робочі місця дистанційних пілотів безпілотних повітряних суден. Номенклатура показників якості.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни: номенклатура показників якості,  одиничний показник, комплексний показник, – встановлені в      ДСТУ 3963; терміни:  ергономічний показник якості, естетичний показник якості, функційний показник якості, експлуатаційний показник якості, дизайн-маркетинговий показник якості, дизайн-екологічний показник якості, – встановлені в ДСТУ 3899; груповий показник якості, встановлений в ДСТУ 7247, а також наведені нижче.

3.1 дизайн-ергономічний рівень якості

Ступінь відповідності дизайнових та ергономічних показників якості виробу аналогічним показникам виробу, прийнятого за базовий зразок (див. ДСТУ 3899).

3.2 узагальнений показник якості складника КБПС

Комплексний показник, що характеризує всю сукупність дизайнових та ергономічних властивостей окремого складника КБПС, виражений середнім зваженим показником, за яким оцінюють дизайн-ергономічний рівень якості цього складника.

Примітка. До узагальнених показників якості складників КБПС належать п’ять показників: узагальнений показник якості БПС, узагальнений показник якості НСК, узагальнений показник якості СП, узагальнений показник якості ПП, узагальнений показник якості АПП. Кожен з них за оцінюваними властивостями може бути одним з семі групових показників якості: ергономічним, естетичним, функційним, експлуатаційним, соціально-культурним, дизайн-маркетинговим і дизайн-екологічним.

3.3 загальний показник якості КБПС

Комплексний показник, що складається з суми узагальнених показників якості складників КБПС, який характеризує дизайн-ергономічний рівень якості КБПС в цілому та який використовують для його оцінювання.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ДЕЕ – дизайн-ергономічна експертиза;

КБПС – комплекс безпілотного повітряного судна;

БПС – безпілотне повітряне судно;

НСК – наземна станція керування;

СП – стартовий пристрій;

ПП – пристрій посадки;

АПП – антенно-поворотний пристрій;

5 ОЦІНЮВАННЯ ДИЗАЙН-ЕРГОНОМІЧНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ КБПС

5.1 Оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості складників КБПС

5.1.1 Загальні положення оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості складників КБПС як виробів, що належать  до промислової  продукції, встановлює ДСТУ 7247.

5.1.2 Вимоги до суб’єктів ДЕЕ (експертів, методів опитування, карт опитування) наведено у 4.1 ДСТУ 7247. Об’єктом ДЕЕ є ергономічні та дизайнові властивості окремих складників КБПС, які характеризують відповідні показники якості, встановлені в ДСТУ 1 і ДСТУ 2. Критерії оцінювання складників КБПС визначають згідно з 4.3 ДСТУ 7247.

5.1.3 ДЕЕ складників КБПС виконують за методами, наведеними в 4.4 ДСТУ 7247.

Примітка. Диференційний метод оцінювання ґрунтується на використанні  одиничних показників якості для обчислення відносних значень дизайн-ергономічних властивостей. Комплексний метод виконання ДЕЕ – це комплексне оцінювання з використанням узагальнених показників якості. Оскільки для оцінювання як дизайн-ергономічного рівня якості окремих складників КБПС, так і загального дизайн-ергономічного рівня якості КБПС потрібно використовувати комплексні показники, для сфери застосування цього стандарту актуальнішим є комплексний метод

Згідно з 4.4.3.2 ДСТУ 7247, комплексне оцінювання виконують з попереднім визначенням оцінок одиничних показників та їхніх коефіцієнтів вагомості. Значення середнього зваженого показника обчислюють як суму всіх оцінок одиничних показників з урахуванням їхніх коефіцієнтів вагомості (тобто зважених оцінок).

Q = ,                                                                                                     (1)

де: Q  – значення оцінки узагальненого (середнього зваженого) показника якості складника КБПС;

Рі  – значення оцінки і-го одиничного показника;

mi – коефіцієнт вагомості і-го показника.

5.1.4 Процедура виконання ДЕЕ складників КБПС відповідає  зазначеній у ДСТУ 7247. Правила оцінювання ергономічного рівня якості – згідно з вимогами ДСТУ 7895. Правила оцінювання естетичного рівня якості – згідно з вимогами ДСТУ 7298. Правила оцінювання функційного та експлуатаційного рівня якості – згідно з вимогами ДСТУ 7896.

5.1.5 Номенклатуру показників якості складників КБПС встановлено в ДСТУ 2. Номенклатуру показників якості робочих місць дистанційних пілотів БПС встановлено в ДСТУ 1.

5.2 Оцінювання загального дизайн-ергономічного рівня якості КБПС

5.2.1 Для оцінювання загального дизайн-ергономічного рівня якості КБПС спочатку визначають загальний показник якості, QКБПС. Для цього потрібно визначити узагальнені показники якості кожного зі складників комплексу та просумувати їхні значення:

QКБПС = QБПС + QНСК + QСП + QПП + QАФП                                                                                (2)

Для врахування того, що з точки зору людського чинника кожен із доданків рівняння (2) має різну вагомість впливу на підсумкове значення загального показника якості КБПС, потрібно застосувати їхні зважені значення.

Пояснення. Наприклад, дизайн-ергономічні показники якості БПС і НСК вагомі, але ці самі показники АПП майже не мають вагомості, у той час як для СП їхня вагомість помірна.

Тоді, згідно з (1):

QКБПС=++++(3)

Або:

QКБПC =                                                                                                        (4)

де:   mi – коефіцієнт вагомості і-го одиничного показника;

Рi – значення оцінки і-го одиничного показника;

mn  – коефіцієнт вагомості n-го (БПС, НСК, СП, ПП, АПП) складника.

Примітка. Загальний показник якості КБПС може бути оцінено без урахування впливу одного чи кількох окремих складників, якщо цей вплив на загальну суму визнано несуттєвим.

5.2.2 Якщо потрібно обчислити окреме значення загального групового (ергономічного, естетичного, функційного, експлуатаційного, соціально-культурного, дизайн-маркетингового або дизайн-екологічного) показника якості КБПС, QКБПСj,  знаходять середню зважену суму значень відповідних групових дизайн-ергономічних показників всіх складників КБПС:

QКБПСj =

де:

mj – коефіцієнт вагомості j-го групового показника;

Qj – значення відповідної оцінки j-го групового показника складника КБПС.

 

 

Код згідно з ДК 004:  13.180

Ключові слова: дизайн, ергономіка, комплекс безпілотного повітряного судна, номенклатура показників якості, оцінювання дизайн-ергономічного рівня якості.

 

 

 

 

 

Керівник розробки,

головний дизайнер проектів                                                          А.Л. Рубцов

 

Відповідальний виконавець,

директор УкрНДІ ДЕ                                                                        В.О. Свірко

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Страницы