Home » ДСТУ Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 2. Вимоги до маркування ДСТУ EN 61310-2: (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT) (Опубліковано 11.05.2017 року)

ДСТУ Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 2. Вимоги до маркування ДСТУ EN 61310-2: (EN 61310-2:2008, IDT; IEC 61310-2:2007, IDT) (Опубліковано 11.05.2017 року)

61310-2 Вступ  Завантажити 61310-2-Вступ.doc                      ДСТУ EN 61310-2 Завантажити ДСТУ-EN-61310-2.doc     

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 2. Вимоги до маркування

SAFETY OF MACHINERY

INDICATION, MARKING AND ACTUATION

Part 2. Requirements for marking

 

                                                                                                         Чинний від_________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вимоги до маркування машин.

Цей стандарт установлює основні правила маркування щодо ідентифікації машин для їх безпечного використання стосовно механічної та електричної небезпек та запобігання  небезпек від неправильного з’єднання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосуваня цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60027-1:1992  Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General

ІЕС 60027-2:2005 Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics

ІЕС 60027-3:2002  Letter symbols to be used in electrical technology – Part 3: Logarithmic quantities and units

ІЕС 60027-4:1985  Letter symbols to be used in electrical technology – Part 4: Symbols for quantities to be used for rotating electrical machines

 

 

Видання офіційне

ІЕС 60079-0:2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements

ІЕС 60204-1:2005 Electrical equipment of industrial machines. Part 1: General requirements

ІЕС 60417-DB Graphical symbols for use on equipment

ІЕС 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment 1 (1999)

ІЕС 61310-1 Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

ISO 31-0:1992 Quantities and units – Part 0: General principles

ISO 1000:1992 CI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

ISO 7000:2004  Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis

ISO  7010:2003 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas

ISO 12100-1: 1992 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 12100-2: 1992 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60027-1:1992 Буквені символи, використовувані в електротехніці. Частина 1. Загальні положення

ІЕС 60027-2:2005 Буквені символи, використовувані в електротехніці.  Частина 2. Телекомунікації та електроніка

ІЕС 60027-3:2002  Буквені символи, використовувані в електротехніці.  Частина 3. Логарифмічні величини та одиниці вимірювань

ІЕС 60027-4:1985  Буквені символи, використовувані в електротехніці.   Частина 4. Символи кількісних параметрів, використовувані для обертового електричного устатковання

ІЕС 60079-0:2004 Електроапаратура для вибухонебезпечних газових  атмосфер.  Частина 0. Загальні вимоги

ІЕС 60204-1:2005 Електроустатковання виробничих машин.      Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60417-DB Графічні символи, використовувані на устаткованні

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані кожухом (ІР – код) Зміна 1 (1999)

ІЕС 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

ISO 31-0: 1992 Параметри  та одиниці вимірювань. Частина 0. Загальні принципи

ISO 1000:1992 Одиниці системи СИ та рекомендації щодо використання  кратних і деяких других одиниць

ISO 7000: 1989 Графічні символи, використовувані на устаткованні.  Покажчик та огляд

ISO  7010:2003 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

ISO 12100-1:1992  Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

ISO 12100-2:1992 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в ІEС 61310-1, та подано нижче.

3.1 Номінальне значення (rated value)

Значення параметру, що його використовують у специфікаціях, встановлене для певних умов роботи компонента, пристрою, устатковання чи системи

[IEV 151-16-08]

3.2 Технічні характеристики (rating)

Набір номінальних значень та умов роботи компонента, пристрою, устатковання чи машини [IEV 151-16-11, модифікований]

3.3. Маркування (marking)

Застосування марковання на виробі чи на пакованні переважно з метою ідентифікації виробу та його особливостей для безпечного використання.

4 МАРКУВАННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Загальні положення

Згідно з вимогами ISO 12100-2 на машину треба нанести всі марковання, які необхідні:

— для її однозначної ідентифікації;

— для її безпечного використання;

і надати додаткову інформацію залежно від призначення:

— яка постійно присутня на машині;

— у супровідній документації, такої як інструкці;

— на пакованні.

4.2. Маркування готової машини

Треба надати таку інформацію:

— ідентифікаційні дані виробу, включаючи найменування та адресу постачальника, позначення серії чи типу, серійний номер, за наявності, та рік виготовлення;

—  номінальні значення;

— позначення  відповідності обов’язковим вимогам, за наявності.

4.3. Маркування для безпечного використання

4.3.1. Загальні положення

Відповідні номінальні значення та характеристики, наведені в 4.3.2, 4.3.3 та 4.3.4, указують, якщо це важливо для безпечного використання.

4.3.2. Маркування, пов’язане з механічними небезпеками

Може бути наведена така (але не лише ця) інформація:

а) споживана потужність/вихідна потужність;

 1. b) максимальна швидкість обертових частин;
 2. c) маса (знімних частин тощо);
 3. d) максимальний діаметр установлюваних інструментів;
 4. e) напрям руху;
 5. f) максимальна навантага;
 6. g) умови охолодження/нагрівання;
 7. h) допустимі умови навколишнього середовища, наприклад тиск, удари, вібрація, температура;
 8. j) стійкість до механічних впливів;
 9. k) режим роботи;
 10. l) дані щодо настроювання захисного пристрою;
 11. m) необхідність застосування персоналом засобів індивідуального захисту;
 12. n) частота перевірки та обслуговування;
 13. p) технічні характеристики підіймального устатковання;
 14. q) позначення, де під’єднувати підіймальні пристрої, якщо потрібно.

         4.3.3. Маркування, пов’язане з небезпекою, спричиненою рідкими енергоносіями

На додаток до марковання, переліченого у 4.3.2, може бути наведена така (але не лише ця) інформація:

а) проектний робочий тиск;

 1. b) максимальний безпечний робочий тиск;
 2. c) випробувальний тиск;
 3. d) швидкість потоку;
 4. e) безпечна робоча температура.

Органи керування клапанами  та їхнє функції повинні бути чітко та надійним способом ідентифіковані відповідно до їхнього позначення на принциповій схемі.

4.3.4. Маркування, пов’язане з електричною небезпекою

На додаток до марковання, переліченого у 4.3.2, може бути наведена така (але не лише ця) інформація:

а) номінальна напруга, струм, частота;

 1. b) кількість фаз;
 2. c) символ класифікації щодо захисту від ураження електричним струмом згідно з вимогами IEC 60417;
 3. d) попереження щодо небезпеки високої напруги згідно з вимогами IEC 60417;
 4. e) позначення IP коду згідно з вимогами ІЕС 60529;
 5. f) попереження щодо наявності залишкової напруги згідно з вимогами ІЕС 60204-1);
 6. g) символ, що визначає тип захисту для використання у вибухонебезпечній атмосфері згідно з вимогами ІЕС 60079-0.

5 ЗАСТОСУВАННЯ МАРКОВАНЬ

5.1 Загальні положення

Машини й частини машин, монтаж і демонтаж яких можуть стати джерелом небезпеки, маркують за допомогою таких засобів, як таблички параметрів, фірмові таблички, етикетки, штампи, гравіювання та колір. Таке маркування вважають у якості невід’ємної частини комплекту постачання. Щоби уникнути плутанини, будь-яке марковання на устаткованні має відповідати маркованню, наведеному у супровідній документації.

Марковання, знаки й текстова інформація мають бути легко зрозумілими та однозначно  відноситися до  тих частин або  функцій  машини,  яких вони стосуються.

Таким знакам, як графічні символи, треба надавати перевагу перед текстовою інформацією. Якщо це можливо, графічні символи вибирають із символів, стандартизованих в ІЕС 60417 чи ISO 7000. Знаки безпеки мають відповідати вимогам ISO 7010 (див. додаток А).

Текстову інформацію треба надавати мовою (мовами)  країни, в якій машина буде використовуватися; за бажанням користувача допускається надавати текстову інформацію також мовою, зрозумілою операторам і особам, що наражаються на небезпеку.

Якщо на машині або на частині устатковання, за винятком покупних вузлів, недостатньо місця для розміщення тексту розбірливим шрифтом чи для марковання в цілому, то необхідний мінімум інформації має бути нанесено на пакованні, в якому постачається кожний окремий вузол.

Коли машина встановлена в положення, визначене виробником, марковання повинне бути чітко видно або, якщо це неможливо, поруч з машиною треба розташувати додаткове марковання чи попереджувальний напис так, щоб вони були видні тим, для кого існує загроза небезпеки.

Марковання мають бути довговічними та чіткими протягом усіх етапів життєвого циклу машини. (Див. також розділ 7).

Усе устатковання впаковують так, щоб під час транспортування зберігалася можливість його ідентифікації.

Примітка 1. ІЕС 61346-1 установлює основні принципи розміщення інформації на агрегатах. На основі цих принципів розроблено настанови щодо формулювання та застосування однозначних референтів познак окремих об’єктів  для будь-яких систем.

Познака пов¢язує інформацію стосовно об’єкта серед різних видів документів і виробів, що мають відношення до агрегату. З метою обслуговування умовну познаку об’єкта або його частини можна нанести на чи поряд з об’єктом  в агрегаті.

Примітка 2. У настанові ISO/ІЕС Guide 37 наведено інформацію стосовно інструкцій з експлуатації виробів для користувача.

         5.2 Подання номінальних значень

Як встановлено в ISO 31-0, треба використовувати Міжнародну систему одиниць (СІ). Докладніші настанови див. в ІЕС 60027-1,               ІЕС 60027-2, ІЕС 60027-3, ІЕС 60027-4 та ISO 1000.

Машини треба маркувати номінальними значеннями тих параметрів, які стосуються їх безпечного використання, наприклад:

— споживана чи вихідна потужність у ватах;

— робочий тиск у паскалях;

— напруга живлення у вольтах;

— максимальна швидкість в обертах у хвилину чи в метрах у хвилину.

Кожне марковання номінального значення наводять у вигляді числового значення параметра, за яким йде познака одиниці вимірювання.

Машини, які можна експлуатувати за кількох різних номінальних значень, маркують:

— значеннями в убуваючому порядку, розділеними похилою рисою;

— познаками одиниць вимірювання.

Приклади.    3000/1500/750 об/хвил

10/5/2 МПа

Машини, які можна експлуатувати в діапазоні номінальних значень, маркують:

— граничними значеннями у зростаючому порядку, відокремленими трьома крапками;

— познаками одиниць вимірювання.

Приклади.   1000 … 1500 об/хвил

— 20 … +20 о С

100 … 400 Гц

200 … 500 Па

Примітка. Маркування входу живлення будь-якої машини має відповідати прийнятним вимогам і зображенням, поданим в ІЕС 61293.

 

 

 

6 МАРКУВАННЯ З’ЄДНАНЬ

6.1. Загальні положення

Усі з’єднувачі для полегшення правильного  з’єднання треба відповідним чином маркувати.

Якщо це можливо, ті види та конструкції з’єднувачів, які можуть бути легко роз’єднанні й повторно з’єднані, але неправильне з’єднання яких може призвести до небезпеки, треба  відокремити чи розмістити так, щоби правильне з’єднання було гарантоване. Якщо такої можливості немає, треба використовувати відмітне маркування. Колірне кодування може бути використано  тільки як додатковий засіб.

6.2. Механічні з’єднання

Якщо відсутня інша можливість запобігання неправильного механічного з’єднання частин, на них треба нанести марковання, що показує правильний спосіб з’єднання.

У разі необхідності ідентифікації підіймальних провушин та познак центрування, які  використовують під час монтажу та демонтажу машин, значення познак треба пояснювати у супровідній документації.

6.3 З’єднання для рідинних систем

З’єднання отворів, точки виводу потужності (випробувальні з’єднання, точки випуску) та дренажні виходи (наприклад, резервні стоки) треба чітко та зрозуміло маркувати. Марковання мають відповідати даним, зазначеним на схемі з’єднань. Якщо використано колірне кодування, значення кольорів наводять у супровідній документації.

6.4. Електричні з’єднання

Електричні з’єднання маркують таким чином:

— оголені та ізольовані провідники – згідно з вимогами 13.2.2 та 13.2.3 ІЕС 60204-1;

— клеми – згідно з вимогами 5.1 і 5.2. ІЕС 60204-1;

— штепсельні з’єднання – згідно з вимогами 13.4.5. ІЕС 60204-1.

7 ДОВГОВІЧНІСТЬ МАРКОВАНЬ ТА ЇХНЬОГО КРІПЛЕННЯ

Впродовж усього життєвого циклу машини марковання має залишатися:

а) надійно закріпленим;

 1. b) розбірливим;
 2. c) стійким до зміни кольору;
 3. d) стійким до впливу всіх передбачуваних і очікуваних факторів навколишнього середовища, наприклад, рідини, газу, погоди, соляного туману, температури, світла;
 4. e) стійким до стирання;
 5. f) незмінним за розмірами.

Методи перевірки цих вимог мають відповідати стандартам на відповідний вид продукції та/чи відповідний виріб (стандарти типу С щодо безпечності машин, наведені в ISO 12100-1).

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

(інформаційний)

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ І ЗНАКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Посилання та символ Назва Призначення
ІЕС 60417-5005 (2002-10)

Плюс; позитивний полюс

 

Для позначення позитивної клеми (клем) устатковання, яке використовує або генерує постійний струм.

Примітка. Значення цього графічного символу залежить від його положення.

 

ІЕС 60417-5006 (2002-10)

 

Мінус; негативний полюс

 

Для позначення негативної клеми (клем) устатковання, яке використовує або генерує постійний струм.

Примітка. Значення цього графічного символу залежить від його положення.

ІЕС 60417-5031 (2002-10) Постійний струм Для позначення на табличці параметрів того, що устатковання призначено тільки для постійного струму та для позначення відповідних клем.

 

ІЕС 60417-5032 (2002-10) Змінний струм Для позначення на табличці параметрів того, що устатковання призначено тільки для змінного струму та для позначення відповідних клем.

 

ІЕС 60417-5033 (2002-10) Постійний та змінний струм Для позначення на табличці параметрів того, що устатковання призначено як для постіного, так і для змінного струму (універсальне); для позначення відповідних клем.

 

ІЕС 60417-5018 Функційне заземлення

 

 

 

 

Для позначення клеми функційного заземлення, зокрема бесшумного (чистого)  заземлення.
ІЕС 60417-5019 (22006-08)

 

 

 

 

 

Захисне заземлення (земля)

 

 

 

 

 

Для позначення будь-якої клеми, призначеної для приєднання до зовнішнього провідника для захисту від ураження електричним струмом у разі несправності, чи клема захисного заземлюючого електрода (землі).

 

 

 

Посилання та символ Назва Призначення
ІЕС 60417-5172 (2003-02)

 

Устатковання класу ІІ Для позначення того, що устатковання відповідає вимогам безпеки  до устатковання класу ІІ згідно з ІЕС 61140.

Примітка. Положення символу з двома квадратами має бути таким, щоби було очевидно, що він є частиною технічної інформації, та щоби його не можна було переплутати з фірмовим знаком чи іншими познаками.

 

ІЕС 60417-5180 (2003-02) Устатковання класу ІІІ Для позначення того, що устатковання відповідає вимогам безпеки  до устатковання класу ІІІ згідно з ІЕС 61140.

 

ІЕС 60417-5036 (2002-10) Небезпечна напруга Для позначення небезпек, спричинених небезпечною напругою.
ІSO 7010-W012 Увага; Електрика Для попередження про небезпеку, спричинену електрикою.
ІSO 7010-W001 Загальний знак небезпеки Для позначення небезпеки взагалі.
ІSO 7010-W017 Увага; Гаряча поверхня Для попередження про небезпеку, спричинену гарячою поверхнею.

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

ІЕС 60050-151:2001 International Electrotechnical  Vocabulary (IEV),     Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 61140:2001 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment

IEC 61346-1:1996 Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO/IEC Guide 37:1995 Instructions for use of products of consumer interest

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-151:2001 Міжнародний електротехнічний словник (МЕС), Глава 151: Електричні та магнітні пристрої

IEC 61140:2001 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

IEC 61346-1:1996 Промислові системи, установки та обладнання і промислові вироби. Принципи структуризації та умовні позначення. Частина 1. Основні правила

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

Настанова ISO/EN 37:1995  Інструкції з експлуатації продукції для користувача

 

 

 

 

ДОДАТОК ZА

(обов’язковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ НА МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ

З ЇХНІМИ ВІДПОВІДНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ПУБЛІКАЦІЯМИ

 

Наступні документи є обов’язковими для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань, застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань, треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Примітка. Якщо міжнародна публікація, змінена загальними поправками, позначена як (mod), доречно застосовувати відповідний документ EN/HD.

Публікація Рік Назва EN/HD Рік
I EC 60027-1

 

1992 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 1: General EN 60027-1

 

2006
I EC 60027-2

 

2005 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and electronics EN 60027-2

 

2007
I EC 60027-3

 

2002

 

Letter symbols to be used in electrical technology —

Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units

EN 60027-3

 

2007
I EC 60027-4

 

1985

 

Letter symbols to be used in electrical technology —

Part 4: Symbols for quantities to be used for rotating electrical machines

HD 245.4 S1[1])

 

 

1987
I EC 60079-0 (mod)

 

2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements EN 60079-0

 

2006
I EC 60204-1 (mod) 2005

 

Safety of machinery — Electrical equipment of EN 60204-1 machines — Part 1: General requirements EN 60204-1 2006
EC 60417

 

Data base Graphical symbols for use on equipment

 

 

 

Публікація Рік Назва EN/HD Рік
IEC 60529

А1

1989

1999

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) EN 60529

+ corr. May

A1

1991

1993

2000

IEC 61310-1

 

[2]) Safety of machinery — Indication, marking and actuation —

Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals

EN 61310-1

 

2008[3])
ISO 31-0 1992 Quantities and units — Part 0: General principles
ISO 1000 1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units
ISO 7000 2004

 

Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis
ISO 7010 2003 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in workplaces and public areas
ISO 12100-1 2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology EN ISO 12100-1

 

2003
ISO 12100-2

 

2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles EN ISO 12100-2

 

2003

 

 

ДОДАТОК ZZ

(довідковий)

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС

 

ДОДАТОК ZZА

(довідковий)

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ

ДИРЕКТИВИ ЄС 98/37/EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CENELEC Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі; згідно зі сферою застосування стандарт відповідає основним вимогам, наведеним в додатку I директиви ЄС 98/37/EC з поправками, внесеними 98/79/EC:

— ER 1.7.2;

— ER 1.7.3.

Відповідність цьому стандарту є засобом відповідності зазначеним основним вимогам директиви.

УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

ДОДАТОК ZZВ

(довідковий)

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ

ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42/EC

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CENELEC Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі; згідно зі сферою застосування стандарт відповідає основним вимогам, наведеним в додатку I директиви ЄС 2006/42/EC:

— ER 1.7.1;

— ER 1.7.1.1;

— ER 1.7.1.2.

Відповідність цьому стандарту є засобом відповідності зазначеним основним вимогам директиви.

УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ІДЕНТИЧНИХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

 

ІЕС 60417-DB Графічні символи, використовувані на устаткованні

ISO 7000: 1989 Графічні символи, використовувані на устаткованні.  Покажчик та огляд

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ІSO 7010:2003, ІDT)

ІЕС 60050-151:2001 Міжнародний електротехнічний словник (МЕС), Глава 151: Електричні та магнітні пристрої

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ІSO 3864-1:2002, ІDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 Настанови щодо використання продукції широкого вжитку (ІSO/ІEC Guіde 37:1995, ІDT).

 

 

Код УКНД   13.110

 

Ключові слова: Безпечність машин, проектування, ергономіка, графічні символи, марковання

 

[1] HD 245.4 S1 замінено EN 60027-4:2007, який ґрунтується на ІЕС 60027-4:2007

[2] Недатоване посилання.

[3] Чинне видання за датою публікування..

Страницы