Home » Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування ДСТУ EN ISO 11064-5 (EN ISO 11064-5:2008, IDT; ISO 11064-5:2008, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

Вступ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування ДСТУ EN ISO 11064-5 (EN ISO 11064-5:2008, IDT; ISO 11064-5:2008, IDT) (Опубліковано 07.08.2017 року)

11064-5 Вступ            ДСТУ ЕN ISO 11064-5

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

 

 

 

 

ДСТУ EN ISO 11064-5

(EN ISO 11064-5:2008, IDT; ISO 11064-5:2008,  IDT)

 

ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ КЕРУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНЕ

Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування

(Перша редакція)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11064-5:2008 Ergonomic  design of control centres — Part 5: Displays and controls (ISO 11064-5:2008) (Проектування центрів керування ергономічне. Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування ISO 11064-5:2008)) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

ЗМІСТ

 

С.

 

Національний вступ……………………………………………………………   ІV

Вступ……………………………………………………………………………..    V

1 Сфера застосування…………………………………………………………   1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    2

4 Принципи………………………………………………………………………    4

5 Процес визначення засобів відображення інформації та органів

керування………………………………………………………………………  22

5.1 Процес проектування……………………………………………………  22

5.2 Проектна група і необхідна компетентність…………………………  22

5.3 Оцінювання……………………………………………………………….  23

5.4 Ітерація……………………………………………………………………  24

5.5 Етапи процесу проектування………………………………………….  24

6 Аварійна сигналізація. Вимоги і рекомендації високого рівня………..  27

6.1 Загальні положення……………………………………………………..  27

6.2 Структурування…………………………………………………………..  28

6.3 Подання……………………………………………………………………  29

6.4 Вимоги до взаємодії та поводження………………………………….  31

6.5 Документація……………………………………………………………..  32

Додаток А (довідковий) Рекомендації………………………………………  34

А.1 Огляд………………………………………………………………………  34

А.2 Рекомендації з подання інформації………………………………….  34

А.2.1 Загальні положення………………………………………………  34

А.2.2 Визначення меж мережі…………………………………………  36

А.2.3 Визначення типів і кількості сторінок………………………….  36

А.2.4 Розроблення форматів………………………………………….  39

 

A.2.5 Проектування елементів………………………………………..  45

А.2.6 Пристрої відображення інформації……………………………  46

А.3 Рекомендації щодо взаємодії «користувач-інтерфейс»…………..  46

А.3.1 Загальні положення……………………………………………….  46

A.3.2 Управління мережею………………………………………………  48

A.3.3 Керування сторінками……………………………………………..  48

А.3.4 Вибір типу діалогу………………………………………………….  48

А.3.5 Час відгуку системи………………………………………………..  49

А.4 Вибір пристрою керування………………………………………………  50

А.4.1 Загальні положення………………………………………………..  50

A.4.2 Перелік контрольованих характеристик…………………………  52

А.4.3 Вибір  типу пристрою керування………………………………….  52

А.4.4 Кодування пристроїв керування…………………………………..  53

А.5 Програмні засоби керування, оглядові засоби відображення

інформації, системи зв’язку і відеоспостереження……………………  53

A.5.1 Програмні засоби керування……………………………………….  53

A.5.2 Оглядові засоби відображення інформації………………………  54

A.5.3 Системи зв’язку………………………………………………………  59

А.5.4 Система CCTV (замкнута телевізійна система) і подання

зображень……………………………………………………………..  62

А.6 Управління системою сигналізації………………………………………  64

А.6.1 Загальні положення…………………………………………………  64

А.6.2 Сфера застосування і завдання…………………………………..  65

A.6.3 Процес і процедури управління аварійною сигналізацією……  66

A.6.4 Визначення пріоритетів…………………………………………….  66

А.6.5 Управління змінами…………………………………………………  68

А.6.6 Обов’язки та відповідальність……………………………………..  68

A.6.7 Показники ефективності та цільові показники системи

аварійної сигналізації………………………………………………..  69

A.6.8 Моніторинг та постійне вдосконалення…………………………..  70

Бібліографія…………………………………………………………………………  72

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних

і/або модифікованих з європейськими та міжнародними

нормативними документами, на які є посилання в цьому

стандарті…………………………………………………………….

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11064-5:______                   (EN ISO 11064-5:2008, IDT; ISO 11064-5:2008, IDT) «Проектування центрів керування ергономічне. Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо     EN ISO 11064-5:2008 (версія en) «Ergonomic design of control centres.      Part 5. Displays and controls» (ISO 11064-5:2008).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11064-5»  замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 3 «Терміни та визначення понять» з термінів 3.7 і 3.8 вилучено назви частин речі (дієслово та іменник), оскільки в даному разі це неактуальне для української мови;

— з тексту видалено абревіатури HIS, HМІ, MoC як такі, що не мають аналогів в українській мові; замість них застосовано відповідні словосполучення: «інтерфейс «людина-система»», «інтерфейс «людина-машина»», «управління змінами»,  відповідно;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділу «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

ISO 11064  складається з восьми частин під загальною назвою «Проектування центрів керування ергономічне»:

— Part 1: Principle for the design of control centres. (Частина 1. Принципи проектування);

— Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Частина 2. Принципи організації блоків керування);

— Part 3: Control room layout (Частина 3. Компонування приміщення керування);

— Part 4: Workstation layout and dimensions (Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць);

— Part 6: Environmental requirements for control centres (Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування);

— Part 7: Principles for the evaluation of control centres (Частина 7. Принципи оцінювання центрів керування);

— Part 8: Ergonomic requirements for specific applications (Частина 8. Ергономічні вимоги для конкретних додатків).

У цьому стандарті є посилання на ISO/CIE 8995-1, ISO 9241-12,       ISO 9355, ISO 11064-7, IEC 61772, IEC 61227, IEC 60964    які не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

У цьому стандарті надано принципи та процеси, які має бути застосовано під час розроблення інтерфейсів «людина-система» центрів керування. Питання, що стосуються інтерфейсів важливі для операторів, супервізорів та системних адміністраторів. Він призначений для використання окремими особами, такими як менеджери проектів, покупці, розробники систем, специфікацій, а також розробники інтерфейсів оператора.

Метою цієї частини ISO 11064 є максимально безпечне, надійне, ефективне та комфортне використання засобів відображення інформації та органів керування в прикладних системах центрів керування. З цією метою правила та рекомендації, що базуються на ергономічних даних, встановлено для:

— вибору відповідних типів засобів відображення інформації та органів керування;

— структурування та подання інформації на екранах і спільних засобах відображення інформації поза автоматизованих робочих місць;

— встановлення процедур контролю та діалогу.

Цей стандарт зосереджено на основних принципах вибору, розробленні та впровадженні органів керування, засобів відображення інформації та взаємодії людини і системи для управління роботою та наглядом за приміщенням керування. Широкий діапазон засобів відображення інформації та органів керування, використовуваних в приміщеннях керування, та швидкі зміни в техніці роблять нездійсненною мету надати вимоги, що відповідають всім ситуаціям. Прийнятий тут підхід полягає у визначенні загальних принципів кращої організації роботи, що потрібно підкріпити інформацією, доступною з публікацій щодо людського чинника та інших ергономічних стандартів.

Використання засобів відображення інформації та органів керування в центрах керування відрізняється від того, що зазвичай зустрічається в офісах та інших некерованих службах. Діяльність центру керування характеризується:

— керуванням зовнішніми подіями, що відбуваються в процесах;

— необхідністю відповідного реагування людини в реальному часі – реакція людини, яка є неадекватною чи занадто пізньою, може спричинити шкоду навколишньому середовищу, серйозні травми персоналу (наприклад, внаслідок критично-небезпечних ситуацій), пошкодження устатковання, втрату продукції, зниження якості виробів або забруднення навколишнього середовища;

— контролюванням динамічних режимів високоенергетичних або небезпечних фізико-хімічних процесів;

— залученням інформації, отриманої з різних джерел;

— моніторингом багатьох складних переробних процесів, що звичайно подаються через кілька паралельних візуальних і слухових каналів;

— командною роботою з ресурсами як в приміщенні, так і за його межами.

З цих причин стандарти, потрібні для середовища центра керування, можуть бути суворішими, ніж стандарти для типового офісного середовища (тобто, на яке поширюється ISO 9241).

Цей стандарт визначає принципи та вимоги, що застосовують під час визначення найбільш прийнятних засобів відображення інформації та органів керування для роботи в приміщенні керування. Таким чином, застосування цього стандарту має бути корисним для операторів, виробничих компаній, покупців устатковання, розробників інтерфейсів,
виробничих та інжинірингових фірм, як зазначено нижче.

– Оператори та виробничі компанії

Зв’язок між операторами та устаткованням буде більш уніфікованим на всіх підприємствах, де застосовано стандарт. Це може зменшити навчальну навантагу та полегшити ротацію персоналу на робочих місцях. Може бути зменшено напругу оператора і помилки оператора, обумовлені ситуацією,  що підвищує ефективність роботи та задоволеність роботою.

– Покупці устаткування

Покупець має стандартні критерії для використання під час оцінювання та вибору будь-якого інтерфейсу «людина-машина»,
і ці матеріали можна долучити до вимог щодо закупівель. Більш суворий контроль над закупівлями приносить менеджерам проектів зниження ризику.

– Виробники засобів відображення інформації та органів керування

Цей стандарт забезпечує узгоджений базовий рівень, за яким виробники можуть розробляти та/або пропонувати свою
продукцію.

– Інжинірингові фірми

Інжинірингові фірми чи підрозділи можуть посилатися на загальний набір рекомендацій і принципів щодо вибору та застосування засобів відображення інформації та органів керування відповідно до своїх конкретних потреб. Цей стандарт також  пропонує інженерам і розробникам продукції рекомендації щодо розроблення засобів відображення інформації та органів керування.

Страницы