Home » Вступ Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів ДСТУ EN 61310-1 (EN 61310-1:2008;IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

Вступ Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів ДСТУ EN 61310-1 (EN 61310-1:2008;IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

Вступ 61310-1 Завантажити ДСТУ EN 61310-1                               ДСТУ EN 61310-1 Завантажити ДСТУ EN 61310-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ EN 61310-1

(EN 61310-1:2008;IDT)

 

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

(Перша редакція)

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

20

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та  ергономіка»  (ТК 121)

 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»  від                           р.  №

 

3 Національний стандарт відповідає EN 61310 -1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN.

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

 

5   НА ЗАМІНУ EN 61310 -1:2014

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюджування і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                 ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

 

ДП «УкрНДНЦ», 20..

 

ЗМІСТ

С.

 

Національний вступ……………………………………………………………    ІV

Вступ……………………………………………………………………………..    VI

1 Сфера застосування…………………………………………………………    1

2 Нормативні посилання………………………………………………………    1

3 Терміни та визначення понять……………………………………………..    3

4 Подання інформації щодо безпеки………………………………………..    6

  4.1 Загальні положення……………………………………………………….   6

4.2 Візуальні сигнали………………………………………………………….   8

4.3 Звукові сигнали…………………………………………………………….  11

4.4 Тактильні сигнали…………………………………..…………………….   11

5 Кодування інформації………………………………………………………..  13

5.1 Загальні положення………………………………………………………  13

5.2 Кодування візуальних сигналів…………………………………………  13

5.3 Кодування звукових сигналів……………………………………………  15

5.4 Кодування тактильних сигналів…………………………………………  16

Додаток А (довідковий) Графічні символи, пов`язані з роботою

органів керування …………………………………………………  18

Бібліографія……………………………………………………………………… 22

Додаток ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні

публікації з їхніми відповідними європейськими

публікаціями………………………………………………………. 23

Додаток НА (довідковий)  Перелік національних стандартів,

ідентичних  з європейськими та міжнародними

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті…..….. 25

 

 

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61310-1:20__                           (EN 61310-1:2008; IDT) «Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо                     EN 61310-1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals          (IEC 61310-1:2007)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, ІDT) , прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

– слова «ця частина IEC 61310» замінено на «цей стандарт»;

– структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

– у розділу «Нормативні посилання» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

– у примітці до розділу «Терміни та визначення понять» «Терміни упорядковано за абеткою» додано слово «англійською»;

– скорочення «VDU» у тексті замінено на відповідний термін «відеотермінал»;

– вилучено «Передмову» до EN 61310-1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

– вилучено додатки ZZ та ZZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006 р.). На час публікації останньої редакції цього стандарту (січень 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

– долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

– познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів  ДСТУ 3651.

EN 61310 складається з трьох частин:

– Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів);

– Part 2: Requirements for marking  (Частина 2. Вимоги до маркування);

– Part 3: Requirements for the location and operation of actuator   (Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування).

Міжнародні стандарти IEC 60050-441:1984, IEC 60050-721:1991,      ISO 12100-1:2003,  ISO 17724:2003  в Україні не прийняті як національні.

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

 

 

ВСТУП

Цей стандарт мають використовувати постачальники таких машин, для яких не існує серій стандартів або спеціальних стандартів на виріб. Вимоги цього стандарту також мають використовувати, наприклад для посилань у стандартах, технічні комітети ISO та IEC, що готують серію машин або спеціальні стандарти для машин. Якщо існує серія стандартів або спеціальний стандарт на машину, їхні вимоги мають перевагу.

У інтерфейсах «людина-машина» сигнали попередження та небезпеки мають передавати пов’язані з безпекою значення, що забезпечують безпечну експлуатацію та моніторинг для  операторів і людей, що піддаються впливу небезпеки.

Цього досягають таким устроєм інтерфейсу  «людина-машини», за яким взаємозв`язок оператора з машиною чи процесом здійснюється у незамкненій системі (див. рисунок 1). В інтерфейсі розміщені органи керування, за допомогою яких оператор здійснює дії, та індикатори, які надають оператору інформацію. В багатьох випадках інформація надається в закодованому за певними правилами вигляді та оператор повинен, користуючись цими правилами, інтерпретувати сигнали. Відповідно із завданням оператора використовують різні види кодування, такі як колір, форму, час.

Причиною застосування кодування є такі міркування:

– можливість просторового відокремлення машини від центрального пульта керування;

– збільшення обсягу сприйманої інформації, що передається індикаторним пристроєм, наприклад, на одиницю площі пристрою, за одиницю часу;

– зменшення психічної робочої навантаги на оператора та/чи людей, що піддаються впливу небезпеки.

 

 

 

Рисунок 1 – Незамкнені системи керування, дії та інформації

 

 

 

 

Страницы