Home » Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів ДСТУ EN 61310-1 (EN 61310-1:2008;IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

Безпечність машин ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів ДСТУ EN 61310-1 (EN 61310-1:2008;IDT) (Опубліковано 29.09.2017 року)

Вступ 61310-1 Завантажити ДСТУ EN 61310-1                               ДСТУ EN 61310-1 Завантажити ДСТУ EN 61310-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

Safety of machinery

INDICATION, MARKING AND ACTUATION

Part 1. Requirements for visual, auditory and tactile signals

                                                                                   Чинний від___________

        

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до візуальних, звукових і тактильних способів надання інформації з безпеки в інтерфейсі «людина-машина» та людям, що піддаються небезпеці.

Цей стандарт встановлює систему кольорів, знаків безпеки, марковань та інших попереджень, які використовують для позначення  небезпечних ситуацій, небезпеки для здоров`я та певних непередбачуваних випадків. Цей стандарт встановлює також способи кодування візуальних, звукових і тактильних сигналів для індикаторів і органів керування для забезпечення безпечної експлуатації та нагляду за машиною.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Видання офіційне

 

IEC 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis

ISO 7010:2003 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas

ISO 7731:2003 Ergonomics – Danger signals for public and work areas – Auditory danger signals

ISO 13850 Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60073:2002  Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування

IEC 60204-1:2005 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

IEC 60417 Позначення графічні для апаратури. Річна підписка на оперативну базу даних, що включає всі графічні символи, опубліковані в ІEC 60417

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 7010:2003 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

ISO 7731:2003 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

ISO 13850 Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування.

 

 

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

Примітка. Терміни упорядковано за англійською абеткою.

3.1 орган керування (actuator)

Частина системи приведення в дію, яка сприймає урухомлювальну дію людини. [IEV 441-15-22, модифікований]

3.2 яскравість (brightness)

Властивість візуального відчуття, відповідно до якої певна поверхня здається такою, що випромінює більше чи менше світла. [IEV 845-02-28]

3.3 кодування (coding)

Систематизоване подання спеціальних сигналів або значень у вигляді іншого набору сигналів, які мають відповідати певним правилам

3.4 контраст (contrast)

а) В розумінні сприйняття: Різниця зовнішнього виду кількох частин поля зору, які спостерігають одночасно чи почергово.

Примітка. Прикладами різних видів контрасту є контраст за яскравістю, за кольором, одночасний контраст, послідовний контраст тощо.

 

  1. b) У фізичному розумінні: Кількісний показник, який встановлює співвідношення із сприйманим контрастом за яскравістю, звичайно визначуваний за однією з формул, до якої входить значення яскравості розглядуваного джерела.

Примітка 2. Наприклад, контрастність біля порогу яскравості визначають як DL/L; для вищих значень яскравості – як L1/L2 (IEV 845-02-47, модифікований).

3.5 людина, яка наражається на небезпеку (exposed person)

Будь-яка особа, яка повністю чи частково перебуває в небезпечній зоні

3.6 графічний символ (graphical symbol)

Візуально сприймана фігура з певним значенням, використовувана для передавання інформації незалежно від мови. [ISO 17724,31]

3.7 небезпека (hazard)

Потенційне джерело шкоди.

Примітка 1. Термін «небезпека» може бути прийнятним для визначення походження небезпеки (наприклад, механічна небезпека, електрична небезпека) або характеру потенційної шкоди (наприклад, небезпека електричного удару, небезпека порізання, токсична небезпека, небезпека пожежі).

Примітка 2. Ризик, передбачений у цьому визначенні:

— або постійно присутній під час використання машини за призначенням (наприклад, небезпечний рух елементів, електрична дуга під час зварювання, нездорова поза, шум, висока температура);

— або такий, що може з’явитися несподівано (наприклад, вибух, небезпека роздавлювання як наслідку ненавмисного/непередбаченого урухомлення, викиду як наслідку поломки, падіння як наслідку прискорення/уповільнення).
[ISO 12100-1: 2003, 3.6]

3.8 небезпечна ситуація (hazardous situation)

Умови, за яких людина піддається впливу щонайменше одної небезпеки. Впливання небезпеки може негайно або за певного періоду часу призвести до шкоди

 

3.9 освітлюваний орган керування (illuminated actuator)

Орган керування з умонтованим джерелом світла, що забезпечує візуальну індикацію освітленням. Робота джерела світла може бути пов`язана чи не залежна від дії органу керування. [ІЕС 60073:2002, 3.8)

3.10 машина (machinery; machine)

Сукупність з’єднаних між собою частин або компонентів, з яких принаймні один рухомий, відповідних органів керування, ланцюгів керування й енергетичних кіл, з’єднаних для виконання певних функцій, таких як оброблення, перероблення, пересування чи пакування матеріалів.

Термін «машина» також охоплює сукупність машин, які для досягнення необхідного результату розташовують та контролюють так, щоб вони функціонували як єдине ціле. [ISO 12100-1:2003, 3.1]

3.11 повідомлення (у телеграфуванні та передаванні даних) (message)

Група знаків і послідовностей керування функціями, які передають як певну сутність від передавача до приймача, де розташування знаків визначають на передавачі

3.12 оператор (operator)

Людина чи група людей, обов’язком яких є встановлення, експлуатація, регулювання, технічне обслуговування, чищення, ремонт і транспортування машин

3.13 ризик (risk)

Поєднання імовірності виникнення шкоди та тяжкості цієї шкоди.    [ISO 12100-1:2003, 3.11]

3.14 Знак безпеки (safety sign)

Знак, який надає загальне повідомлення про небезпеку, отримане поєднанням кольору та геометричної форми, і повідомлення про конкретну небезпеку додаванням графічного символу. [ISO 3864-1:2002, 3.14]

3.15 насиченість (saturation)

Кольоровість, барвистість площі, оцінювана пропорційно до її яскравості.

Примітка. Для заданих умов спостереження та рівнів яскравості в межах діапазону денного зору джерела певної кольоровості створюють приблизно постійну насиченість для всіх рівнів яскравості за винятком випадків, коли яскравість дуже висока

3.16 сигнали (signals)

3.16.1 звуковий сигнал (acoustic signal)

Повідомлення, яке надають тоном, частотою та переривчастістю звуків, випромінюваних джерелом звуку. [IEC 60073:2002, 3.2.1]

3.16.2 активний сигнал (active signal)

Інформація, яку надає пристрій, стан якого може швидко змінюватися, для зазначення зміни стану машини або для попередження щодо зміни ризику

3.16.3 пасивний сигнал (passive signal)

Інформація, яку надає пристрій, що безперервно забезпечує даними щодо машини та навколишнього середовища

3.16.4 тактильний сигнал (tactile signal)

Повідомлення, яке передають вібрацією, зусиллям, шорсткістю поверхні, контуром чи розташуванням

3.16.5 візуальний сигнал (visual signal)

Повідомлення, яке передають яскравістю, контрастністю, кольором, формою, розміром чи розташуванням. [IEC 60073:2002, 3.2.3].

4 ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні положення

Для зменшення ризику, на який можуть наражатися люди:

– машину треба оснащати сигнальними засобами, які надають відповідну інформацію щодо безпеки;

– користування органами керування має бути безпечним та їх треба чітко ідентифікувати відповідними маркованнями на органі керування чи поруч з ним;

– виробник машини повинен надати засоби для перевіряння дії попереджувальних сигналів.

Для попередження про небезпеку та повідомлення щодо необхідності вибирання особливої лінії поведінки треба передбачити активні сигнали.

Для попередження про наявність постійного ризику та надання інформації, наприклад, щодо розташування шляхів евакуації чи органів аварійного зупинення треба передбачити пасивні сигнали.

Примітка 1. Приклади активних і пасивних сигналів наведені в таблиці 1.

Усі сигнали, пов’язані з безпекою треба проектувати так, щоб їх значення було чітко та однозначно зрозуміле для оператора. Під час проектування та встановлення машини треба особливо враховувати ергономічні принципи. Застосування  сигналів і пов¢язаного з ними кодування має бути однаковим на всій машині. Вибирання устатковання потрібно проводити з урахуванням наслідків його відмови (наприклад, у разі виходу з ладу катода колірної електронної  пушки у відеотерміналі відбувається втрата сигналу).

Примітка 2. Вживання заходів треба визначати на підставі оцінювання ризику.

Інформація щодо безпеки повинна надаватися з використанням засобів, сумісних з можливостями операторів та/чи людей, які наражаються на небезпеку. За можливості треба використовувати візуальні сигнали. Якщо існує ймовірність того, що сигнали небезпеки повинні розрізняти люди з дефектами сприймання, наприклад з втратою зору, слуху, колірною сліпотою або зниженим сприйманням через використання засобів індивідуального захисту, особливу увагу потрібно приділяти забезпеченню додатковими заходами, такими як:

— використання декількох почуттів (зору, слуху, дотику);

— використання складного кодування (див. 5.2.2).

Додаткові заходи до візуальних сигналів треба обирати та використовувати в ситуаціях, де:

а)  надлишок іншої інформації може призвести до того, що сигнал не буде легко сприйматися;

б) одних лише візуальних сигналів недостатньо, тому що:

– оператору під час керування/урухомлення необхідно дивитися в інше місце;

– люди, що наражаються на небезпеку, перебувають поза полем зору оператора;

– люди, що наражаються на небезпеку, не можуть бачити попереджувальні сигнали.

Таблиця 1 – Приклади сигналів

Сигнал Візуальний

(див. 4.2)

Звуковий

(див. 4.3)

Тактильний

(див. 4.4)

Активний Ввімкнено/вимкнено

чи зміна:

– кольору

– яскравості

­– контрасту

– насиченості

Миготіння

Зміна положення

Ввімкнено/вимкнено

чи зміна:

— частоти

— інтенсивності  (рівня звукового тиску)

Тип звуку

Вібрація

Зміна положення

Клікання/клацання

Фіксоване позиціонування

Пасивний Знак безпеки

Додатковий знак

Марковання

Форма, колір

Тиша Форма

Шорсткість поверхні

Рель`єф

Відповідне положення

 

4.2 Візуальні сигнали

4.2.1 Загальні положення

Візуальні сигнали повинні:

— бути розміщені в полі зору людини;

— мати необхідний  контраст яскравості та кольору порівняно з фоном.

 

Примітка. Для індикаторних ламп та освітлення органів керування звичайно використовують постійне освітлення. Для кращого розрізнення та інформування, а головним чином, якщо потрібно на чому-небудь наголосити, треба використовувати миготливе світло.

4.2.2 Поле зору

Для швидкого виявлення візуальні сигнали треба підпорядковувати таким правилам:

а) розташування сигналів і джерел світла треба вибирати так, щоб сигналізування було видно з усіх потрібних положень спостереження;

  1. b) активні сигнали небезпеки треба розміщувати так, щоб їх було видно оператору з робочого місця та людям, що піддаються впливу небезпеки, і щоб їх було видно під максимально можливим кутом спостереження для безпечного виявлення;

с) візуальні засоби відображення інформації з  обмеженим кутом спостереження  треба розміщувати так, щоб їхні покази можна було легко зчитувати зо всіх положень безпечного виявлення;

  1. d) пасивні візуальні сигнали, наприклад знаки безпеки, додаткові етикетки та марковання треба розміщувати так, щоб усі, кому необхідна інформація, змогли побачити сигнали, не роблячи при цьому рухів, яки б могли підвищити ризик для себе та/чи інших осіб.

Примітка 1. На рисунках 2 і 3 наведено рекомендовані та допустимі зони у вертикальному та горизонтальному полі зору.

Примітка 2. Вимоги до висоти, ширини та ширини лінії знаків текстової інформації надано в ISO 9241-3.

 

 

 

 

 

Зона А: рекомендована

Зона В: допустима

Зона C: нерекомендована

Лінія D: природна (медіанна) лінія погляду

 

Рисунок 2 – Зони вертикального поля зору

 

 

 

 

Зона А: рекомендована

Зона В: допустима

Зона C: не рекомендована

Лінія D: природна (медіанна) лінія зору

 

Рисунок 3 – Зони горизонтального поля зору


4.2.3 Яскравість, колір і контрастність

Яскравість, колір і контрастність візуальних сигналів повинні підпорядковуватися таким правилам:

а) для світловипромінювальних засобів відображення  інформації співвідношення  контрасту яскравості має бути не менше ніж 6:1;

  1. b) якість зображення засобу відображення інформації має бути високою як за нормальних, так і за аварійних умов спостереження;

с) усі передбачувані умови спостереження  (наприклад, під час аварії) мають бути забезпечені необхідним освітленням невипромінювальних засобів відображення  інформації.

4.2.4 Графічні символи

Графічні символи мають бути простими, відмінними від інших символів і логічними, щоб їх можна було легко зрозуміти та недвозначно інтерпретувати. За можливості, треба використовувати графічні символи згідно з ІЕС 60417 та ISO 7000.

Примітка.  Загальні принципи проектування графічних символів для використання на машинах наведено в IEC 80416.

4.2.5 Знаки безпеки та додаткові знаки

Знаки безпеки мають бути видимими в призначених та передбачуваних умовах використання. Інформацію щодо безпеки, наприклад, заборону, обов’язкові дії або попередження, отримують комбінуванням геометричної форми, кольору безпеки, контрастного кольору та графічного символу.

Знаки безпеки мають відповідати вимогам ISO 7010.

Якщо сам знак безпеки не передає загальну інформацію, необхідну для безпеки, разом з ним для надання додаткової текстової інформації потрібно використовувати додаткові знаки, які застосовують лише спільно із знаками безпеки.

Додаткові знаки мають відповідати вимогам ISO 3864-1.

 

4.3 Звукові сигнали

Звуковий сигнал має попереджати про небезпеку, що загрожує, та повинен відмічати початок та продовження небезпечної ситуації. Якщо оператор контролює ситуацію та може в неї втрутитися, сигнал має тривати, принаймні, до втручання оператора.

Звуковий сигнал повинен:

– мати рівень звукового тиску значно більший, ніж рівень навколишнього шуму, щоб його було чути, і в той же час він не повинен бути занадто гучним і неприємним;

–  легко розпізнаватися, зокрема за довжиною імпульсу та інтервалу між імпульсами чи групами імпульсів, та відрізнятися від інших звукових сигналів і навколишнього шуму;

— відповідати вимогам до розпізнавання, чутності, розрізнення та однозначності,  встановленим в ISO 7731.

4.4 Тактильні сигнали

Інформація, що передається оператору через тактильні почуття, має давати можливість розпізнавання та розрізнювання різних елементів для приведення в дію різних функцій машини за допомогою шорсткості поверхні, контуру поверхні, просторової форму окремих елементів та їхнього відносного розташування незалежно від органів зору та слуху.

Примітка 1. Передавання тактильного сигналу відбувається, коли частина тіла людини, наприклад, палець, рука, ступня навмисно дотикається до просторової поверхні органа керування, наприклад до кнопки, рукоятки. За певних умов, наприклад під час погіршення видимості, необхідно покладатися лише на тактильні сигнали.

Примітка 2. Розпізнавання та інтерпретація тактильних сигналів передбачає, що оператор знає зміст цих сигналів.

 

 

 

 

5 КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 Загальні положення

Потрібно використовувати кодування інформації. Вибір кодів треба проводити відповідно до ІЕС 60073 на ранніх стадіях проектування машини.

Методи кодування обирають, але не обов¢язково, з переліку зазначених нижче, застосовуваних окремо чи в поєднанні (додаткові засоби):

– кольори (візуальний);

– контраст (візуальний);

– символи (візуальний);

– частоти (постійний/повторюваний стан) (візуальний, звуковий);

– розташування (візуальний, тактильний);

– форми (візуальний, тактильний);

— текстури (тактильний).

Значення кодів треба роз`яснити у супровідній документації на конкретне устатковання та/чи на машину. Відповідні інструкції мають надавати достатньо інформації, щоб за необхідності люди могли реагувати на ці коди.

5.2 Кодування візуальних сигналів

5.2.1 Використання кольорів

Колір треба вибирати  з урахуванням наданої інформації. Кольори засобів відображення інформації та органів керування мають відповідати таблиці 2. Використання кольорів на електрообладнанні машин  відповідати вимогам  ISO 3864-1. Для органів аварійного зупинення контрастні кольори обирають  відповідно до ISO 13850.

 

 

 

Таблиця 2 – Значення кольорів для кодування. Загальні принципи

Колір Значення
Безпека людей Стан машини/процесу Стан устатковання
Червоний Небезпека/заборона Аварійний Несправний
Жовтий Попередження Ненормальний Ненормальний
Зелений Безпечно Нормальний Нормальний
Блакитний Обов`язкове      виконання
Білий, сірий, чорний  

Спеціальні  значення  відсутні

 

Докладну інформацію стосовно значення кольорів для кодування надано в ІЕС 60073.

5.2.2 Кодування із використанням додаткових до кольору засобів

Кодування кольором  інформації щодо безпеки потрібно доповнювати іншими засобами кодування.

Значення додаткового коду має бути зрозуміле для оператора та відповідати таблиці 3.

Таблиця 3 – Кодування із використанням додаткових до кольору засобів

Кодування
Додаткові засоби Елементи
Візуальні коди
Форма Вид (буквено-цифровий, піктограми, графічні символи, лінії)

Форма (шрифт, розмір, товщина лінії)

Характер (тип лінії, відтінок, пунктир)

Розташування Розміщення (абсолютне, відносне)

Орієнтація (відносно чи безвідносно до  системи)

Час Зміна елементів:

— кольору у часі (миготіння)

— форми у часі (миготіння)

— розміщення у часі (миготіння)

 

Примітка 1. Докладну інформацію стосовно колірного кодування органів керування надано в ІЕС 60073.

Примітка 2. Стосовно вимог до приведення в дію див. IEC 61310-3.

 

 

 

 

 

 

5.3 Кодування звукових сигналів

Кодування звукових сигналів небезпеки та надання іншої інформації за допомогою інтенсивності, тривалості, тону, тембру, частоти повторення імпульсів,  двотонового звуку тощо для позначення таких умов, як «Небезпечно», «Обережно», «Відбій», та для передавання оголошень потрібно здійснювати  відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4 – Звукові сигнали

Категорія повідомлення Звуковий сигнал

 

НЕБЕЗПЕЧНО

Дії щодо захисту та рятуванню

Прийнятні характеристики: а)

— розгорнуті звуки

— звукові викиди

— переміжні тони для обов`язкових і першочергових дій (два чи три значення частоти)

ОБЕРЕЖНО

Попередження щодо виконання певної дії,

якщо це необхідно і там, де це потрібно

Сегменти  постійної висоти, найкоротший – не менше ніж

0,3 с; у сигналі не більше ніж два сегменти різної довжини, краще, щоб перший був довгим. Коли сегменти однакової довжини, частота повторення має бути не менше ніж 0,4 Гц

ВІДБІЙ Безперервний звук з постійною частотою протягом не менше ніж 30 с
ЗАГАЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Інформаційне оголошення

Двотоновий сигнал, високий – низький, не   повторюваний (надходить перед наданням інструкції чи повідомлення)
 

Примітка. Систему звукових сигналів, яка охоплює визначення, побудови, принципи та якості звукових сигналів наведено в ISO 7731.

1)   Невідкладність можна позначити  швидким ритмом або різким звуком.

 

У таблиці 5 наведено приклади засобів кодування.

Таблиця 5 — Засоби кодування (звукові коди)

Засоби Характеристика
Тип звуку Тон

Гудок

Мовне повідомлення

Чистий звук Обрана частота
Час Зміна:

— структури частоти у часі

— звукового тиску у часі

— загальної тривалості

 

 

 

5.4 Кодування тактильних сигналів

Кодування тактильних сигналів (див. таблицю 1) має забезпечити однозначне розпізнавання різних елементів керування для приведення в дію різних функцій машини.  Для одного застосування потрібно використовувати не більше п`яти різних форм, приклади яких наведено на  рисунку 4.

Опис тактильних сигналів безпеки має бути наведено на чи поряд з елементом керування та в робочих інструкціях.

Примітка. Інформацію щодо кодування тактильних сигналів відносним розміщенням наведено в IEC 61310-3.

 

 

Рисунок 4 – Приклади форм, які можна розпізнати на дотик

Таблиця 6 — Засоби кодування (тактильні коди)

Засоби Характеристика
Форма Форма

Шорсткість  поверхні

Зусилля Величина
Вібрація Амплітуда

Частота

Розташування Розміщення (абсолютне, відносне)

Орієнтація (з системою відліку чи без неї)

Час Зміна:

— зусилля у часі

— вібрації у часі

 

 

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ, ПОВ`ЯЗАНІ З РОБОТОЮ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

 

Графічні символи, пов`язані з роботою органів керування, мають відповідати ІЕС 60417; в таблиці А.1 наведено приклади використання цих символів. Хоча їх застосування призначене, головним чином, для електротехнічних цілей, ці символи використовують і для інших типів органів керування, наприклад, механічних, гідравлічних, що виконують позначені функції.

Таблиця А.1 – Графічні символи, пов`язані з роботою органів керування

Посилання та символи Значення Функція
ІЕС60417-5007

 

 

 

«УВІМКНЕНО» (живлення) Для позначення підключення до мережі, принаймні для головного перемикача або його положення, і для всіх випадків, коли це стосується безпеки.

Примітка 1. Сенс цього графічного символу залежить від його орієнтації.
Примітка 2. Див. також символ 5264

ІЕС60417-5008

 

«ВИМКНЕНО»

(живлення)

Для позначення відключення від мережі, принаймні для головного перемикача або його положення, і для всіх випадків, коли це стосується безпеки.

Примітка. Див. також символ 5265

ІЕС60417-5009

 

Стан очікування Для позначення перемикача або положення перемикання за допомогою якої частину устатковання вимикають для уведення його в стан автономної роботи.

Примітка. Див. також символ 5266

 

 

 

 

 

Продовження таблиці А.1

ІЕС60417-5010 «УВІМКНЕНО»/ «ВИМКНЕНО»

(натиснути/натис-нути)

Для позначення підключення до чи відключення від мережі, принаймні для головного перемикача або його положення, і для всіх випадків, коли це стосується безпеки.
Кожне положення «УВІМКНЕНО» чи «ВИМКНЕНО»  – стабільне
ІЕС60417-5011

 

«УВІМКНЕНО»/ «ВИМКНЕНО»

 

(натискна кнопка)

Для позначення підключення до мережі, принаймні для головного перемикача або його положення, і для всіх випадків, коли це стосується безпеки.

«ВИМКНЕНО» – це стабільне положення, тоді як положення «УВІМКНЕНО» залишається лише під час натискання кнопки

ІЕС60417-5014 Пуск (дії) Для позначення кнопки запуску

Примітка. Див. також символ 5177.

IEC 60417-5107A Нормальний стан; нормальна швидкість Для позначення положення перемикача або перемикача, за допомогою якого запускається нормальний стан (наприклад, запису на магнітну стрічку) у вказаному напрямку.

Примітка. У зображеній орієнтації символ означає «нормальний стан, вперед». Якщо показано навпаки, символ означає «нормальний стан, назад».

IEC 60417-5108B Альтернативне графічне зображення.

Те саме значення, що і 5108А.

IEC 60417-5110A Стоп Для позначення органа керування чи індикатора, який зупиняє активну функцію.

Примітка.  Це означає зупинення або електричним, або механічним відключенням

 

 

Продовження таблиці А.1

IEC 60417-5111A Пауза, переривання Для позначення органа керування чи індикатора, який періодично зупиняє роботу і зберігає устатковання в робочому режимі
IEC 60417-5124A Повільний стан; повільна швидкість Для позначення органа керування чи індикатора для роботи на повільніший швидкості, ніж звичайна, та в напрямку, зазначеному трикутником.

Примітка. У зображеній орієнтації символ означає «повільний стан, вперед». Якщо показано навпаки, символ означає «повільний стан, назад»

IEC 60417-5124B Альтернативне графічне зображення.

Те саме значення, що й 5124A

IEC 60417-5125A Повторити Для позначення органа керування чи індикатора, який дозволяє швидкий доступ до записаної програми, щоб повторити щойно виконану частину
IEC 60417-5125В Альтернативне графічне зображення.

Те саме значення, що й 5125A

IEC 60417-5177 Швидкий пуск Для позначення органа керування, за допомогою якого, наприклад, процес, програма, стрічка запускається так, щоб робочу швидкість було досягнуто без значної затримки.

Примітка.  Використовують, особливо, якщо на тому самому обладнанні використано також символ 5104.

 

 

 

 

 

 

 

Кінець таблиці А.1

IEC 60417-5178 Швидке зупинення Для позначення органа керування, за допомогою якого, наприклад, процес, програма, стрічка зупиняється без значної затримки.

Примітка.  Використовують, особливо, якщо на тому самому обладнанні використано також символ 5110А.

IEC 60417-5264 «УВІМКНЕНО» для частини устатковання Для позначення стану «УВІМКНЕНО» для частини устатковання, якщо символ 5007 не може бути використано, наприклад, для позначення положення «УВІМКНЕНО» перемикача.

Примітка.  Використовують разом із символом 5265

IEC 60417-5265 «ВИМКНЕНО» для частини устатковання Для позначення стану «ВИМКНЕНО» для частини устатковання, якщо символ 5008 не може бути використано, наприклад, для ідентифікації позиції «ВИМКНЕНО» перемикача.

Примітка.   Використовують разом із символом 5264

IEC 60417-5266 Стан очікування або підготовний стан для частини устатковання Для позначення стану очікування або підготовного стану для частини устатковання, якщо символ 5009 не може бути використано, наприклад, для позначення положення «ОЧІКУВАННЯ» перемикача.
IEC 60417-5638 Аварійне зупинення Для позначення пристрою аварійного зупинення. Цей символ треба використовувати замість символів 5110А чи 5178 у тих випадках, коли основним завданням є безпека користувачів електротехнічних машин і устатковання

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

IEC 60050-441:1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441:Switchgear, controlgear and fuses

IEC 60050-721:1991 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 721:Telegraphy, facsimile and data communication

IEC 60050-845:1987 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting

IEC 80416 (all parts) Basic principles for graphical symbols for use on equipment

IEC 61310-3 Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 3: Requirements for the location and operation of actuators

ISO 9241-3: 1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 3: Visual display requirements

ISO 12100-1:2003 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 17724:2003 Graphical symbols – Vocabulary

 

 

 

 

ДОДАТОК ZА

(обов’язковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ НА МІЖНАРОДНІ ПУБЛІКАЦІЇ

З ЇХНІМИ ВІДПОВІДНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ПУБЛІКАЦІЯМИ

 

Наведені документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

Примітка. Якщо міжнародну публікацію, змінену загальними поправками, позначено як (mod), доречно застосовувати відповідний документ EN/HD.

Публікація Рік Назва EN/HD Рік
IEC 60073

 

2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indicators and actuators (Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування) EN 60073 2002
IEC 60204-1

(mod)

2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines —

Part 1: General requirements (Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги)

EN 60204-1

 

2006
IEC 60417 Data

base

Graphical symbols for use on equipment (Позначення графічні для апаратури)

 

ISO 3864-1 2002

 

Graphical symbols — Safety colours and safety signs —

Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення)

 

 

 

 

Кінець таблиці

Публікація Рік Назва EN/HD Рік
ISO 7000 2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis (Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд)

 

ISO 7010 2003

 

Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in

workplaces and public areas (Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності)

ISO 7731 2003 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки) EN ISO 7731 2005
ISO 13850 [1]) Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування) EN ISO 13850 2006 [2])

 

 

 

ДОДАТОК НА

(довідковий)

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ІДЕНТИЧНИХ

З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

 


ДСТУ EN 60204-1:2015
 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006, A1:2009, AC:2010, ІDT) 
ДСТУ EN 61310-3:2014
 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування (EN 61310-3:2008, ІDT)

ДСТУ EN ISO 7731:2016 (EN ISO 7731:2008, IDT; ISO 7731:2003, IDT) Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

ДСТУ EN ISO 13850:2016 (EN 13850:2015, IDT; ISO 13850:2015, IDT) Безпечність машин. Аварійна зупинка. Принципи проектування

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ІSO 3864-1:2002, ІDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ІSO 7000:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ІSO 7010:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 9241-3-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ІSO 9241-3:1992, ІDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІEC 60073:2002, ІDT)

ДСТУ IEC 60050-845:2012 Міжнародний словник електротехнічних термінів. Частина 845. Світлотехніка (ІEC 60050-845:1987, ІDT)

ДСТУ IEC 60417:2015 (IEC 60417:2002, IDT) Позначення графічні для апаратури. Річна підписка на оперативну базу даних, що включає всі графічні символи, опубліковані в ІEC 60417

ДСТУ IEC 80416-1:2005 Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1.Створення оригіналів символів (ІSO 80416-1:2001, ІDT).

 

 

 

Код УКНД   13.110

 

Ключові слова: безпечність машин, ергономіка, маркування,  сигнали візуальні та звукові, тактильні сигнали

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко                       

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

[1]) Недатоване посилання.

[2]) Видання чинне з дати опублікування..

Страницы