Home » Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 1. Терміни та визначення ДСТУ EN 1005-1:2005 (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

Безпечність машин ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ Частина 1. Терміни та визначення ДСТУ EN 1005-1:2005 (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) (Опубліковано 15.11.2017 року)

1005-1 Вступ Завантажити ДСТУ EN 1005-1                                ДСТУ EN 1005-1 Завантажити ДСТУ EN 1005-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Частина 1. Терміни та визначення

Safety of machinery

HUMAN PHYSICAL PERFORMANCE

Part 1. Terms and definitions

 

                                                                                   Чинний від___________

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює терміни і визначення понять і параметрів, використовуваних у EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4 і EN 1005-5.

Основні поняття і загальні ергономічні принципи для проектування машин надано в EN 292-1, EN 292-2 і EN 614-1.

Цей стандарт не поширюється на визначення машин, що виготовлені до його публікації, здійсненої CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

Видання офіційне

EN 1005-2:2003 Safety of machinery – Human physical performance – Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3:2002 Safety of machinery – Human physical performance – Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 1005-4 Safety of machinery – Human physical performance – Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery

EN 1005-5 Safety of machinery – Human physical performance – Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Ча­стина 1. Основна термінологія, методологія

EN 1005-2:2003 Безпечність машин. Фізичні можливості людини.  Частина 2. Ручне пере­міщування машин та їхніх складових частин

EN 1005-3:2001 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендо­вані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 1005-4 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання робо­чих поз і рухів, пов’язаних з машиною

EN 1005-5 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ризику у разі частого повторного маніпулювання.

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в  EN 1070. Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 • відведення (abduction)

Рух кінцівки від серединної площини (див. рисунок 2 і рисунок 3)

 • дія (action)

Активування м’яза (м’язів) для виконування операції протягом роботи (на відміну від відпо­чинку)

 • період дії (action period)

Тривалість окремого, періодично повторюваного циклу, що охоплює тривалість дії й тривалість відпочинку

 • підведення (adduction)

Рух кінцівки до серединної площини (див. рисунок 2 і рисунок 3)

Позначки.                                                                   Позначки.

1 – серединна, чи сагітальна площина                      1 – відведення

2  – корональна, чи фронтальна площина                2 – підведення

3  – поперечна, чи горизонтальна площина              3 – нейтраль

             Рисунок 2 – Площини                              Рисунок 3 – Відведення і підведення

 

 • кут асиметрії (angle of asymmetry)

Кут, утворений лініями перетину середньосагітальної площини і площини асиметрії. Якщо ноги змінюють положення протягом серії піднімань-опускань, відлікову площину треба визначи­ти в тій точці, де в серії дій був найбільший ступінь асиметричного повороту (див. рисунок 4)

 

Позначки.

1 – вертикаль;

2 – проекція центру ваги вантажу;

3 – лінія асиметрії;

4 – кут асиметрії;

5 – середньосагітальна площина;

6 – вид зверху;

7 – середня точка між внутрішніми частинами кісток щиколотків

Рисунок 4 – Кут асиметрії

 • основне працездатне населення (general working population)

Доросле працездатне населення, до якого не входять особи з фізичними вадами і особи, що не досягли мінімального працездатного віку

 • захват об’єкта (grip of object)

Спосіб утримування об’єкта, який дає змогу маніпулювати ним (утримувати і(або) рухати його руками). Вид застосованого захвату (наприклад захват затисканням, зачепленням, силовий зах­ват), його конструкція й розташованість відповідно до характеристик як завдання, так і об’єкта маніпулювання визначає ступінь складності маніпулювання

 

 • захват затисканням (pinch grip)

Захват, створений великим і вказівним пальцями (див. рисунок 5)

 • захват зачепленням (hook grip)

Захват, за якого задіяні усі пальці, крім великого. У цьому разі проксимальні та дистальні міжфалангові суглоби зігнуті навколо ручки (див. рисунок 5)

 • силовий захват (power grip)

Захват, під час якого великий та інші пальці протиставлені й стиснуті навколо об’єкта, що забезпечує максимальний поверхневий контакт долоні з об’єктом. Цей захват використовують, головним чином, щоб застосувати велику силу чи перешкодити обертанню об’єкта (див. рисунок 5)

 

Рисунок 5 – Види захвату

 

 • ручне переміщування (manual handling)

Будь-яка дія, що вимагає використання сили людини, щоб підіймати, опускати, нести чи інак­ше рухати або утримувати будь-який об’єкт

 • ручне підіймання (manual lifting)

Переміщування об’єкта від початкового положення вгору чи вниз із використанням сили людини

 • ручне переношування (manual carrying)

Горизонтальне переміщування піднятого об’єкта з використанням сили людини

 • горизонтальний розташунок Н (horizontal location)

Відстань від початку координат до місця початку підйому, виміряна по горизонталі від се­редньої точки між щиколотками до середньої точки між руками (див. рисунок 6)

 • вертикальний розташунок; V (vertical location)

Відстань від початку координат до місця початку підйому, виміряна по вертикалі від підлоги до середньої точки між руками (див. рисунок 6)

 • вертикальне переміщення; D (vertical displacement)

Абсолютне значення різниці між висотами кінця і початку підіймання (див. рисунок 6)

 • еталонна маса (reference mass)

Рекомендована маса (кг), яку потрібно використовувати у методі оцінювання ризику для певної передбачуваної групи користувачів

 • фактична маса (actual mass)

Маса (кг) об’єкта (об’єктів), яким (якими) потрібно маніпулювати вручну

3.9  оператор (operator)

Людина чи група людей, обов’язком яких є встановлювання, експлуатування, регулювання, технічне обслуговування, чищення, ремонтування і транспортування машин (див. 3.21 EN 292-1). У цьому стандарті складання й розбирання машин також належить до завдань оператора

 • поза (posture)

Положення тіла, будь-якої певної частини (частин) тіла чи суглоба (суглобів)

 • тривалість відновлювання (recovery time)

Період відпочивання після періоду діяльності, необхідний для відновлювання м’яза (м’язів)

Позначки.

1 – вертикаль;

2 – вертикальне переміщення;

3 – проекція центру ваги вантажу;

4 – вертикальний розташунок;

5 – горизонталь;

6 – середня точка між внутрішніми частинами кісток щиколотків;

7 – вид зверху;

8 – центр вантажу;

9 – бічна лінія

Рисунок 6 – Горизонтальний і вертикальний розташунок

 • відпочинок (rest)

Відсутність потреби пов’язаного із завданням активування м’язів під час виконування завдання

 • оцінювання ризику (risk assessment)

Комплексне оцінювання ймовірності і ступеня тяжкості можливої травми чи шкоди здо­ров’ю в небезпечній ситуації для вибору необхідних заходів безпеки (див. 3.8 EN 292-1 і EN 1050)

3.14 сагітальна площина (sagittal plane)

Передньо-задня (що проходить у напрямку спереду назад) серединна площина тіла (середньосагітальна) або площина, паралельна до серединної (див. рисунок 2)

3.15 зміна (shift)

Визначена мінімальна кількість годин, протягом яких людина повинна працювати в робо­чий день, щоб виконати договірні вимоги. Тривалість зміни відрізняється у різних галузях про­мисловості, але звичайно триває від чотирьох до восьми годин на добу

 • статична поза (static posture)

Поза, яка триває довше ніж чотири секунди та потребує незначного змінення чи незмінного рівня м’язових чи інших зусиль людини

 • технічні допоміжні засоби (technical aids)

Пристрої для складання, перевезення, уведення в експлуатацію, використовування і ви­водження з експлуатації машини (наприклад ручки, клини, колеса, підкладки, важелі, конвеєри, підіймальні крани, візки, підіймальні столи тощо), які цілком або частково усувають потребу в підійманні чи утрудненому ручному переміщуванні чи поліпшують умови переміщування і, та­ким чином, зменшують навантагу на тіло людини.

 

 

ДОДАТОК ZВ

(довідковий)

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦЬОГО СТАНДАРТУ З ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ ДИРЕКТИВИ ЄС 2006/42 / ЕС

 

Цей стандарт був підготовлений в рамках доручення, наданим CEN Європейською комісією і Європейською асоціацією вільної торгівлі, щоб забезпечити засоби відповідності основним вимогам Директиви Нового Підходу 2006/42/EC щодо машин.

Після того, як цей стандарт було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу в рамках цієї директиви і прийнято як національний стандарт принаймні однією державою-членом, дотримання нормативних розділів  цього стандарту, наданих у порівняннях таблиці ZB.1, в межах його сфери застосування дає презумпцію відповідності основним релевантним вимогам Директиви і пов’язаним з нею правилам EFTA.

 

Таблиця ZВ.1 – Відповідність між цим європейським стандартом та

директивою 2006/42 / ЕС

Розділ(и)/підпункт(и) цього стандарту Основні вимоги (ERs) директиви 2006/42/ЕС Окремі

зауваження/примітки

Усі розділи Додаток  І:  1.1.5, 1.1.6

 

УВАГА. Для продукції, на яку поширюється сфера застосування цього стандарту, можуть застосовуватися інші вимоги та інші директиви ЄС.

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 292-2 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2: Technical principles and specifications

2 EN 414 Safety of machinery – Rules for the drafting and presentation of safety standards

3 EN 547-1 Safety of machinery – Human body measurements – Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

4 EN 547-2 Safety of machinery – Human body measurements – Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

5 EN 547-3 Safety of machinery – Human body measurements – Part 3: Anthropometric data

6 EN 614-1 Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1: Terminology and general principles

7 EN 894-3 Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 3: Control actuators

8 EN 1050 Safety of machinery – Principles for risk assessment

9 EN ISO 7250 Basic list of definitions of human body measurements for technical design (ISO 7250:1996)

10 EN 1070 Safety of machinery – Terminology

11 ENV 26385 Ergonomic principles of the design of work systems (ISO 6385:1981)

12 90/269/EEC Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

13 89/391/EEC Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work

14 89/656/EEC Council Directive of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

15 89/686/EEC Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (amended by Council Directive 93/95/EEC)

16 Scientific support documentation for the revised 1991 Lifting Equation: Technical contract reports. National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH; May 1991; U.S. Department of Commerce, National Technical Information Service, Springfield, VA 22161

17 Applications manual for the revised NiOSH Lifting Equation. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centre for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH 45226, January 1994.


ДОДАТОК НА

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

відведення 3.1
відпочинок 3.12
дія 3.2
засоби технічні допоміжні 3.17
захват затисканням 3.7.1
захват зачепленням 3.7.2
захват об’єкта 3.7
захват силовий 3.7.3
зміна 3.15
кут асиметрії 3.5
маса еталонна 3.8.6
маса фактична 3.8.7
населення основне працездатне 3.6
оператор 3.9
оцінювання ризику 3.13
переміщування вертикальне D 3.8.5
переміщування ручне 3.8
переношування ручне 3.8.2
період дії 3.3
підведення 3.4
підіймання ручне 3.8.1
площина сагітальна 3.14
поза 3.10
поза статична 3.16
розташунок вертикальний V 3.8.4
розташунок горизонтальний Н 3.8.3
тривалість відновлювання 3.11

 

ДОДАТОК НБ

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

abduction 3.1
action 3.2
action period 3.3
actual mass 3.8.7
adduction 3.4
angle of asymmetry 3.5
general working population 3.6
grip of object 3.7
hook grip 3.7.2
horizontal location H 3.8.3
manual carrying 3.8.2
manual handling 3.8
manual lifting 3.8.1
operator 3.9
pinch grip 3.7.1
posture 3.10
power grip 3.7.3
recovery time 3.11
reference mass 3.8.6
rest 3.12
risk assessment 3.13
sagittal plane 3.14
shift 3.15
static posture 3.16
technical aids 3.17
vertical displacement D 3.8.5
vertical location V 3.8.4

 

 

ДОДАТОК НВ

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ  ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ

ДОКУМЕНТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

 

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, ІDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, ІDT)

ДСТУ EN 547-1:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах (EN 547-1:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 547-2:2014

ДСТУ EN 547-3:2014 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996+A1:2008, ІDT) Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, ІDT)

ДСТУ EN 894-3:2014 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 1005-2:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 1005-3:2014 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2002+A1:2008, ІDT)

ДСТУ EN 1005-4:2016 (EN 1005-4:2005+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Фізичні властивості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов’язаних з машиною

ДСТУ EN 1050:2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, ІDT)

ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи (EN ІSO 6385:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 7250-2002 Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ІSO 7250:1996, ІDT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код УКНД   01.040.13; 13.110; 13.180

Ключові слова: безпечність машин, ергономіка, захват затисканням, ручне переміщення, терміни та визначення

 

 

 

 

 

Голова ТК 121,

директор УкрНДІ ДЕ,

керівник розробки                                                                     В.О. Свірко

 

 

 

 

Виконавець, снс                                                              А.Л. Рубцов

 

Страницы