За останні роки співробітниками інститут виконано 18 науково-дослідних розробок, опубліковано більше 20 монографій, підручників, словників та статей.

       Основна тематика робіт – розвиток вітчизняного дизайну, ергодизайну, ергономіки.

       До основних з них відносяться наступні:

       - Научные исследования по развитию дизайна и эргономики в повышении конкурентоспособности промышленного комплекса, улучшению условий жизнедеятельности человека

№ Госрегистрации 0198U001740

       - Исследование и разработка нормативной базы дизайн-эргономического -обеспечения промышленного комплекса Украины

№ Госрегистрации 0198U001742

       - Разработка системы дизайн-эргономических требований, показателей и методологии их использования в методах по повышению и контролю качества продукции промышленного комплекса Украины (с учетом требований экспортно-импортной деятельности)

№ Госрегистрации 0198U001741

       - Дослідження та розробка рекомендацій з нормативів трудових витрат на дизайнерські роботи при проектуванні та виготовленні продукції підприємствами Держпромполітики

№ Держреєстрації 0100U004146

       - Дослідження та розробка системи кольорографічного забезпечення виготовлення продукції промислового комплексу України

№ Держреєстрації 0104U003750

       - Перегляд міждержавних стандартів та розроблення на їх заміну національних стандартів з дизайну та ергономіки

№ Держреєстрації 0109U001913

       - Електронний підручник для ВНЗ «Ергодизайн: методологія і практика»

№ Держреєстрації 0107U008111

       - Дослідження та формування пропозицій з концепції розвитку національного дизайну до 2010 року та розробка проекту нормативної документації щодо підготовки фахівців в галузі дизайну з урахуванням потреб промислового комплексу України в фахівцях-дизайнерах

№ Держреєстрації 0101U003699

       - Розробка ергодизайнерських основ візуальної орієнтації та формування піктографічних знакових систем для навчальних закладів України

№ Держреєстрації 0105U001961

       - Дослідження та розробка комп’ютеризованої методології дизайну графічних знакових систем (для забезпечення навчального процесу у ВНЗ України)

№ Держреєстрації 0105U001827

       - Дослідження принципів та розроблення методології дизайн-ергономічної експертизи якості промислових виробів

№ Держреєстрації 0107U002672

       - Формування сучасної термінологічної бази дизайну і ергономіки та її унормування

№ Держреєстрації 0108U004011

       - Дослідження засобів ергодизайнерского забезпечення господарського комплексу та заходів з їх реалізації відповідно до вимог євроінтеграції України

№ Держреєстрації 0109U000681

       - Методологія визначення трудомісткості дизайн-ергономічних робіт та методи оцінювання рівня якості їх результатів

№ Держреєстрації 0110U000224


Термінологічний словник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Наводить визначення понад 900 основних дизайнерських та ергономічних термінів. / Ашеров А.Т., Бойчук О.В., Голобородько В.М. та ін. Під загальною редакцією Свірка В.О., Ашерова А.Т. – Харків: видавництво НТМТ, 2009. – 98 с.


Термінологічний словник для фахівців з дизайну і ергономіки, інженерів, конст-рукторів, студентів ВНЗ. Містить близько 1300 термінів, які відображають сучасний стан дизайну та ергономіки. / Свірко В.О., Ашеров А.Т., Бойчук О.В. та ін. Під загальною ред. Свірка В.О. – Харків: видавництво НТМТ, 2009. – 131 с.


Довідково-методичне видання. Містять основні положення і процедури з визначен-ня трудомісткості і вартості дизайнерських робіт, нормативи трудомісткості розроблен-ня об’єктів дизайну, приклади розрахунків кошторисної вартості дизайн-егономічних розробок. / Рубцов А.Л., Свірко В.О., Євсєєнко В.М. Київ: видавництво ТОВ “Школа”. 2010. – 100 с.


У книзі розкриваються теоретичні та практичні аспекти розвитку ергодизайну: зміст і сутність ергодизайну як науково-практичної діяльності, його предмет, об’єкт, методологія. Призначена для фахів-ців з дизайну, ергономіки, ергоднзайну, проектувальників, студентів ВНЗ / Свірко В.О., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. та ін. Під загальною редакцією В.О. Свірка. – Київ: видавництво ТОВ «Школа», 2010. – 270 с.


Навчальний посібник з ергодизайну, як напряму науково-проектної діяльності. Розкриваються методи дослідження та проектування систем «людина – середови-ще життєдіяльності», заходи з підвищення ефективності їх функціювання. / Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. – Київ: НАУ, 2011. – 300 с.


Навчальний посібник. Викладені мето-дичні та практичні аспекти нормативного забезпечення дизайн-ергономічної діяльно-сті, специфіка стандартизації у сфері дизайну, ергодизайну. / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В., Голобородько В.М. – Київ: УкрНДІ ДЕ НАУ, 2012. – 160 с.


Довідково-методичне видання з мето-дичних та практичних аспектів норматив-ного забезпечення дизайн-ергономічної діяльності; специфіки застосування стан-дартів у сфері дизайну, ергодизайну як засобу унормування термінології, естетич-них, ергономічних, функційних вимог до якості продукції; правил виконання проектних дизайн-ергономічних робіт, дизайн-ергономічної експертизи якості товарної продукції тощо. / Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В. та ін. – Київ: ТОВ “Аграр Медіа Груп”, 2013. – 232 с.